Αντιδήμαρχοι

Κοτρωνιάς Θωμάς Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Παπαβασιλείου Σωκράτης Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Χοχτούλας Ζαχαρίας Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών / Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας / Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης  Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης / Δημοτικής ενότητας Αποδοτίας

Τραχύλης  Σπυρίδωνας Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας