Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Έχοντας υπόψη την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Γούλας Γεώργιος 2011

Ζιαμπάρα Μαρία 2011

Γούλας Γεώργιος 2012

Δούρος Παναγιώτης 2013

Γούλας Γεώργιος 2013

Γούλας Γεώργιος 2014

Γούλας Γεώργιος 2015

Γούλας Γεώργιος 2016

Γούλας Γεώργιος 2017

Γούλας Γεώργιος 2018