Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Πολονύφης Αντώνιος
 2. Κονίδας Παναγιώτης
 3. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος
 4. Σμπούκη Αγγελική
 5. Τσαγγουρνός Βασίλειος
 6. Γούλας Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Κοτίνης Πολύκαρπος
  2. Κωστογιάννης Νικόλαος
  3. Σαλαμούρας Χρήστος
  4. Πατσαούρας Βασίλειος
  5. Βλάντης Ανδρέας