Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Ράπτης Ιωάννης 

2. Κονίδας Παναγιώτης 

3. Κοτίνης Πολύκαρπος 

4. Φράγκος Αντώνιος 

5. Σμπούκη ( Πελέκη ) Αγγελική 

6.Τσουκαλάς Κων/νος 

7. Ζιαμπάρα Μαρία