Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
 2. Κοτρωνιάς Θωμάς
 3. Χοχτούλας Ζαχαρίας
 4. Σιμάκης Γεώργιος
 5. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος
 6. Καραδήμας Χαράλαμπος
 7. Κιούσης Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Κούκουνας Αθανάσιος
  2. Σκαρλάτος Γρηγόριος
  3. Μουχτούρης Ηρακλής
  4. Ζορμπάς Κων/νος