Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Κωστογιάννης Νικόλαος

2. Κοτίνης Πολύκαρπος

3. Κούκουνας Αθανάσιος

4. Τσουκαλάς Κων/νος

5. Ζιαμπάρα Μαρία