Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Κονίδας Παναγιώτης
  2. Κοτσανάς Ανδρέας
  3. Κωστογιάννης Νικόλαος
  4. Καρακώστας Κων/νος
  5. Τσέλιος Σπυρίδωνας
  6. Πατσαούρας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Πολονύφης Αντώνιο
  2. Κούκουνας Αθανάσιος
  3. Βλάντης Ανδρέας
  4. Γούλας Γεώργιος