Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κονίδας Παναγιώτης
 2. Κοτσανάς Ανδρέας
 3. Σύψας Ιωάννης
 4. Καρακώστας Κων/νος
 5. Τσέλιος Σπυρίδωνας
 6. Πατσαούρας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Πολονύφης Αντώνιος
 2. Κωστογιάννης Νικόλαος
 3. Κούκουνας Αθανάσιος
 4. Βλάντης Ανδρέας
 5. Γούλας Γεώργιος