Αντιδήμαρχοι

Κοτσανάς Ανδρέας Α.τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πλην της αρμοδιότητας για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανακύκλωση, καιΒ. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες  για τη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και ειδικότερα τα κατωθι: α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 2634361217
Κοτρωνιάς Θωμάς Α.τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίαςΒ. την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική     ενότητα Αποδοτίας 2634360123
Καρακώστας Κωνσταντίνος Α. τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την συγκοινωνία και την κυκλοφορία,Β. τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, την επικοινωνία , τις δημόσιες σχέσεις και την ανακύκλωση  
Ράπτης Ιωάννης  τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τα  αδέσποτα ζώα καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης καθώς και θέματα Αθλητισμού και νέας γενιάςΣε περίπτωση απουσίας του η τέλεση των πολιτικών γάμων  θα γίνεται  από τον Αντιδημάρχο κ.Σύψα Ιωάννη  2634360138
Σύψας Ιωάννης Α.   τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,Β.   τις αρμοδιότητες του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του τμήματος τοπικής  οικονομικής  ανάπτυξης Γ.   τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και νέας γενιάς Δ. τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 2634360149
Πολονύφης Αντώνιος Α.Τις κατά τόπο αρμοδιότητες  για τη Δημοτική Ενότητα Χαλκειας και ειδικότερα τα κατωθι:1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 5) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 6) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. Β. τον έλεγχο λειτουργίας  Τ.Ο.Ε.Β