Αντιδήμαρχοι

Κοτρωνιάς Θωμάς Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 2634361217
Παπαβασιλείου Σωκράτης Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 2634038295
Χοχτούλας Ζαχαρίας Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2634360402
Τσουκαλάς Κωνσταντίνος Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.
Παπαϊωαννίδης Ιωάννης Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών β) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης  Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.Β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική ενότητα Αποδοτίας και συγκεκριμένα:α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 2634360123
Τραχύλης  Σπυρίδωνας Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική ενότητα Χάλκειας και συγκεκριμένα:α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.δ)  Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.ζ)  Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.  2634360811