-Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

1. Σύψα Ιωάννη, Δ.Σ ως Πρόεδρος
2. Μουτόπουλο Σταύρο Διευθυντή 7ου Δ.Σ. Ναυπάκτου ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή
αυτού τον Κοντογιάννη Κωνσταντίνο, Διευθυντή του 1ου Δ.Σ. Ναυπάκτου.
3. Κανέλλο Κωνσταντίνο Διευθυντή 3ου Δ.Σ. Ναυπάκτου, με αναπληρωτή αυτού τον
Φούντα Νικόλαο, Διευθυντή του 2ου. Δ.Σ. Ναυπάκτου
4. Λώλο Γεώργιο, εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ναυπακτίας, ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Τριανταφύλλου Βασίλειο.
5. Φερκάση Αναστασία πολίτη, ως μέλος με αναπληρώτρια αυτής τη Θαλασσινού Κων-σταντίνα
6. Αντωνοπούλου Έλενα, πολίτη, ως μέλος με αναπληρώτρια αυτής τη Φορλίδα Αθηνά,
7. Καυκιά Άντα, πολίτη, ως μέλος με αναπληρώτρια αυτής την Κλάγκου Παναγιώτα.
8. Τούφα Στέφανο, πολίτη, εκπαιδευτικό-γυμναστή ως μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Δούρο Νικόλαο.
9. Λουκόπουλο Άρη, πολίτη, Πρόεδρο στον σύλλογο εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευ¬σης, ως μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Παπανδρέου Κωνσταντίνο.