ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομής, ικριώματα)

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή PDF) ή (σε μορφή DOC)

1. Άδεια από την Πολεοδομική Υπηρεσία

2. Γνωμάτευση Αστυνομικής Αρχής Ναυπάκτου

3. Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου

4. Εγγυητική Επιστολή (ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου)