ΑΝΑΛΗΨΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ)

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή PDF) ή (σε μορφή DOC)

1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα.

2. Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης συντήρησης σε αδειούχο συντηρητή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εις διπλούν)

3. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης συντήρησης από αδειούχο συντηρητή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εις διπλούν)

4. Αντίγραφο της άδειας συνεργείου του υπεύθυνου συντηρητή.

5. Κατάσταση συντηρουμένων ανελκυστήρων.

6. Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων.