ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή PDF) ή (σε μορφή DOC)

1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα που, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτησή του από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν)

3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση.

4. Πιστοποιητικό αρχικού ή περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.