Α1. Με την άδεια της οικοδομής να έχει εκδοθεί μετά το 1979

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή DOC ) ή ( σε μορφή PDF )

1. Ένα φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

2. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης στάθμευσης.

3. Σχέδιο εις διπλούν στο οποίο να φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης (κάτοψη πυλωτής ή ισογείου ή υπογείου ανάλογα, ή διάγραμμα κάλυψης ή διαμόρφωσης ακαλύπτου χώρου), σε ακριβή φωτοαντίγραφα του ελεγμένου και θεωρημένου από την Πολεοδομία.

4. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν στο οποίο να φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης, το άνοιγμα της εισόδου, το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος της οικοδομής, σε ακριβή φωτοαντίγραφα του ελεγμένου και θεωρημένου από την Πολεοδομία.

5. Φωτογραφίες της εισόδου του χώρου στάθμευσης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρει, κατά περίπτωση τα παρακάτω :

α. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή στην οποία θα δηλώνει: είμαι ο διαχειριστής και η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται απ’ όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης.

β. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής στην οποία να δηλώνουν: η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται από όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης, καθώς και η αναλυτική κατάσταση όλων των ιδιοκτητών από τον εκπρόσωπο της οικοδομής.

γ. ΕΑΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ: Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην οποία θα δηλώνει: είμαι ο κατασκευαστής, η οικοδομή είναι υπό ανέγερση και η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται απ’ όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης.

δ. ΕΑΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που θα δηλώνει: είμαι ο ιδιοκτήτης, η οικοδομή είναι ιδιόκτητη και η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται από εμένα και τα μέλη της οικογένειας μου.

ε. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου των ιδιοκτητών στην οποία θα δηλώνει: είμαι ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών του υπογείου και η χρήση του χώρου στάθμευσης θα γίνεται απ’ όλους όσους έχουν δικαίωμα χρήσης.

7. Ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

8. Έγκριση εισόδου-εξόδου από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

9. Εφόσον απαιτείται από τον αιτούντα και άδεια απότμησης πεζοδρομίου, αυτή χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ύστερα από σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, σχέδιο (τομή & κάτοψη), φωτογραφίες και έγκριση ΕΠΑΕ όπου απαιτείται.