Β. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο (περιφραγμένο)

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή DOC ) ή ( σε μορφή PDF )

1. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου εις διπλούν στο οποίο θα φαίνονται και το άνοιγμα της εισόδου, το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος του οικοπέδου.

2. Συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου ή μισθωτήριο.

3. Φωτογραφίες της εισόδου του χώρου στάθμευσης.

4. Ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Έγκριση εισόδου-εξόδου από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Εφόσον απαιτείται από τον αιτούντα και άδεια απότμησης πεζοδρομίου, αυτή χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ύστερα από σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, σχέδιο (τομή & κάτοψη), φωτογραφίες και έγκριση ΕΠΑΕ όπου απαιτείται.