Γ2. Καταστήματα – βιοτεχνίες (Εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων κλπ)

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή DOC ) ή ( σε μορφή PDF )

1. Βεβαίωση ή έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο οποίο να φαίνεται η δραστηριότητα, η χρήση (είδος εγκατάστασης), και η διεύθυνση (να προσκομισθεί και βεβαίωση σε περίπτωση που έγινε μεταφορά έδρας) που ασκείται το επιτήδευμα.

2. Βεβαίωση της Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η στάση-στάθμευση οχήματος επί του επαγγελματικού χώρου του καταστήματος-βιοτεχνίας βάση των ισχυουσών Πολεοδομικών διατάξεων ή εγκεκριμένο σχέδιο.

3. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4. Απλό σχέδιο ή σκαρίφημα του χώρου στάθμευσης στο οποίο να φαίνεται το άνοιγμα της εισόδου, το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

5. Φωτογραφίες της εισόδου του χώρου στάθμευσης.

6. Έγκριση εισόδου-εξόδου από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

7. Συμβόλαιο ή μισθωτήριο.

8. Εφόσον απαιτείται από τον αιτούντα και άδεια απότμησης πεζοδρομίου, αυτή χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ύστερα από σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, σχέδιο (τομή & κάτοψη), φωτογραφίες και έγκριση ΕΠΑΕ όπου απαιτείται.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   α) Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα

 i. Φωτοτυπία καταστατικού.

ii. Προσωπικά στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

iii. Βεβαίωση απόδοσης από τη Εφορία του Α.Φ.Μ.

   β) Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

 i. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.

ii. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας