ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή DOC ) ή ( σε μορφή PDF )

Φωτοαντίγραφο εντύπου οικοδομικής αδείας.