ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή PDF) ή (σε μορφή DOC)

1. Τεχνικές προδιαγραφές (με αναφορά του χρόνου πλήρους αποκατάστασης) – οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πλακόστρωσης του πεζοδρομίου δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

2. Εγγυητική επιστολή (ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου)