Αριθ. απόφασης 97/2011-Ορισμός εκπροσώπων δήμου στην επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (Leader Αλιείας).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 97/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός εκπροσώπων δήμου στην επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (Leader Αλιείας).

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Μαρτίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 6890/16-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης
 2. Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς
 4. Μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός εκπροσώπων δήμου στην επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (Leader Αλιείας)» και έθεσε υπόψη  των μελών του το με αριθμ. πρωτ.5623//3/3/2011 εισερχόμενο έγγραφο  της αιτωλικής  αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κος Δήμαρχος και πρότεινε ως τακτικό μέλος το δημοτικό σύμβουλο κο Καρκατσούλη Δημήτριο και ως αναπληρωματικό μέλος την κα Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα.

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος Κοτσανάς Ανδρέας  πρότεινε ως τακτικό μέλος τον κο Κοτρωνιά Θωμά και ως αναπληρωτή την κα Κουτσοσπύρου Μαρία οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση του κου Κοτσανά.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία τα την πρόταση του κ. Δημάρχου θέμα, οπότε εκτός από τον κ. Κοτσανά ο οποίος ψήφησε παρών, όλοι οι άλλοι ψήφησαν υπέρ της πρότασης του κου Δημάρχου.

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 22 ψήφους ΥΠΕΡ και 1 ψήφο ΠΑΡΩΝ

Ορίζει εκπροσώπους του δήμου στην επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (Leader Αλιείας) της αιτωλικής αναπτυξιακής Α.Ε.ΟΤΑ τους δημοτικούς συμβούλους:

 1. Καρκατσούλη Δημήτριο του Σπυρίδωνος ως Τακτικό μέλος
 2. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου ως αναπληρωματικό μέλος.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/3/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης