Ανακοίνωση συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων για συνεργασία με χημικό μηχανικό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΤΗΛ 2634360405 – ΦΑΧ 2634031889
Πληρ. Πετσίνης Αθανάσιος
e-mail : Petsinis@in.gr.

Ναύπακτος 30-4-2013
Αρ. Πρ. 164


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νιας σε υλοποίηση της αρ. 18/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου , γνωστοποιεί την πρόθεση συνεργασίας για έναν χρόνο (12 μήνες) με Χημικό Μηχανικό της περιοχής που έχει εμπειρία σε έλεγχο και αξιολόγηση παραμέτρων ΒΙΟΚΑ .
Σκοπός της συνεργασίας είναι η βελτιώσεις του ελέγχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ και δυνατότητα αξιολόγησης των παραμέτρων (εργαστηριακά αποτελέσματα ) του ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας .
Η αμοιβή του ελέγχου και αξιολόγησης των παραμέτρων ΒΙΟΚΑ του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 € / ανά μήνα με ΦΠΑ.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 καθώς και τις αριθμ. α)2784/8-6-1993, εγκ.27, β)40662/10-9-1993 και γ)55273/22-11-1993 εγκ. 53, εγκυκλίους Υπ. Εσωτερικών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, οδός Φ. Εταιρείας & Λ. Βύρωνα , στη Ναύπακτο, στα τηλέφωνα 2634361202 κ. Βλαχάκης Γεώργιος .
Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενο από βιογραφικό στα γραφεία του συνδέσμου μέχρι και 24-5-2013.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος