Αριθ. απόφασης 167/2011-Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε τμήματα του παραλιακού δρόμου της Παλαιοπαναγιάς

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΚΓ-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 167/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προσωρινή  διακοπή  της κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε τμήματα του παραλιακού δρόμου της Παλαιοπαναγιάς.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 21 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 21o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προσωρινή  διακοπή  της κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε τμήματα του παραλιακού δρόμου της Παλαιοπαναγιάς.»    στη συνέχεια  τέθηκε  υπόψη του  δημοτικού συμβουλίου  η υπ΄αριθμ. Απόφαση 23/2011 απόφαση  της επιτροπής ποιότητας ζωής  η οποία έχει ως εξής «  Εισηγείται προς το Δ.Σ την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς , στα τμήματα έμπροσθεν ιδιοκτησίων Κων/νας και  Βασιλικής  Σύψα καθώς, και έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Ελευθερίας  και  Αθηνάς Μιχοσταύρου , λόγω καθιζήσεων, οι οποίες καθιστούν τη διέλευση των Οχημάτων  άκρως   επικίνδυνη.»

Η πρόσβαση στα ενδιάμεσα τμήματα θα γίνεται αναγκαστικά μέσω της οδού Βαρελά και των υπολοίπων καθέτων .

Στη συνέχεια  προτάθηκε να εγκριθεί η πρόταση της επιτροπής

Η Δ..Σ κ. Κουτσοσπύρου δήλωσε ότι ψηφίζει Παρών.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1  Εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς , στα τμήματα έμπροσθεν ιδιοκτησίων Κων/νας και  Βασιλικής  Σύψα καθώς, και έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Ελευθερίας  και  Αθηνάς Μιχοσταύρου , λόγω καθιζήσεων, οι οποίες καθιστούν τη διέλευση των Οχημάτων  άκρως   επικίνδυνη.»

2.Η πρόσβαση στα ενδιάμεσα τμήματα θα γίνεται αναγκαστικά μέσω της οδού Βαρελά και των υπολοίπων καθέτων

3. Η Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών ου Δήμου  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες   για την υλοποίηση της απόφασης  αυτής.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης