Αριθ. απόφασης 166/2011-Διοργάνωση εβδομάδας περιβάλλοντος από 6 έως 12 Ιουνίου

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΚΓ-Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 166/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:   Διοργάνωση  εβδομάδας περιβάλλοντος από 6 έως 12 Ιουνίου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 21 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 20o θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα η οποία είπε ότι ο Δήμος Ναυπακτίας στα πλαίσια δράσεων για τον πολιτισμό καθώς και της ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διοργανώνει την «Εβδομάδα Περιβάλλοντος» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 6-12 Ιουνίου 2011 σε συνεργασία με την  μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & περιβάλλοντος «ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα υλοποιηθούν  οι πιο κάτω δραστηριότητες:

 1. Ημερίδα με θέμα την σημασία του εθελοντισμού
 2. Καθαρισμός παραλιών Δήμου
 3. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών & λαμπτήρων
 4. Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά- Η τέχνη της επαναχρησιμοποίησης υλικών
 5. «Λούνα Πάρκ ανακύκλωσης» διαδραστικό επιδαπέδιο εκπαιδευτικό παιχνίδι.
 6. Κινηματογραφικές προβολές περιβαλλοντικής ταινίας.
 7. Μουσική βραδιά-συναυλία «το κλίμα είναι στο χέρι μας»
 8. Εντυποδιανομές ενημερωτικού υλικού ανακύκλωσης Τέλος

Τέλος η κ.  Ζαμπάρα είπε ότι το κόστος της εκδήλωσης θα ανέλθει  στο ποσό των 5.500Το κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.500€ και θα καλυφθεί μέσω του Κ.Α.  15-6471.002 του Π/Υ 2011.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την διοργάνωση «Εβδομάδας Περιβάλλοντος» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 6-12 Ιουνίου 2011 σε συνεργασία με την  μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & περιβάλλοντος «ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ» σύμφωνα την πιο πάνω εισήγηση της κας Αντιδημάρχου.

2. Εγκρίνει το κόστος της  εκδήλωσης   που ανέρχεται στο   ποσό  των 5.500 ευρώ  , που θα καλυφθεί  από την πίστωαη που υπάρχει  στον ΚΑ 15-6472.001  του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης