Αριθ. απόφασης 162/2011-Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της μελέτης του Γ.Π.Σ. (εισήγηση του τμήματος σχεδίου Πόλεως της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου)

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 162/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης  της μελέτης του Γ.Π.Σ. (εισήγηση του τμήματος σχεδίου Πόλεως  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 21 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 16o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης  της μελέτης του Γ.Π.Σ. (εισήγηση του τμήματος σχεδίου Πόλεως  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου)».H  εισήγηση της υπηρεσίας έχει ως εξής: «Στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης  του Νέου  Γενικού Πολεοδομικού σχεδιασμού, που βρίσκεται  σε εξέλιξη και για την καλύτερη  και πληρέστερη παρακολούθηση  των διαδικασιών  προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής  παρακολούθησης  της παραπάνω μελέτης. Σκοπός της επιτροπής  θα είναι η παρακολούθηση της προόδου της μελέτης σε συνεργασία με τον μελετητή, καθώς  και ο συντονισμός και η ενημέρωση  των φορέων σχετικών με τη μελέτη του  Γ.Π.Σ.

Για την μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα της επιτροπής, προτείνεται αυτή να είναι τριμελής,  πενταμελής και να αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθώς και εκπροσώπους φορέων του Δήμου που σχετίζονται με αντικείμενο.(π.χ. Εκπρόσωπο τεχνικού  επιμελητηρίου, εμπορικού επιμελητηρίου κ.λ.π.)Το λόγο πήρε στη συνέχεια  ο Αντιδήμαρχος κ. Γούλας  ο οποίος  πρότεινε  η  επιτροπή να αποτελείται  από τους εξής:  Πρόεδρος της επιτροπής ο αρμόδιος  αντιδήμαρχος κ. Γούλας , οι υπάλληλου του Δήμου  κ.κ. Κέστος  Γεώργιος και Βουλγαρίδης Αριστοτέλης, ένας  εκπρόσωπος του συλλόγου μηχανικών που θα, ορίσει ο σύλλογος, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου αρχιτεκτόνων Ναυπάκτου, που θα  ορίσει  ο σύλλογος. Στη προτάθηκε  η επιτροπή να είναι επταμελής και να συμμετάσχουν  ως εκπρόσωπος της  δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου  ο τοπικός σύμβουλος κ. Βέργος Θωμάς και ένα εκπρόσωπος του ΤΕΕ τα ον οποίο θα ορίσει το ίδιο το επιμελητήριο.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει επιτροπή  για  την παρακολούθηση  της προόδου της μελέτης του ΓΠΣ   σε συνεργασία με μελετητή,  τον συντονισμό και την ενημέρωση  των φορέων σχετικών με τη μελέτη του ΓΠΣ  αποτελούμενη από τους εξής:

 1. Πρόεδρος της επιτροπής ο Αντιδήμαρχος κ. Γούλας Γεώργιος
 2. Κέστος Γεώργιος, Δημοτικός τεχνικός υπάλληλος  προϊστάμενος τμήματος  Πολεοδομίας
 3. Βουλγαρίδης Αριστοτέλης, Δημοτικός τεχνικός υπάλληλος τοπογράφος πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ.
 4. Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών που θα  ορίσει ο σύλλογος
 5. Έναν  εκπρόσωπο από το σύλλογο αρχιτεκτόνων που θα  ορίσει   σύλλογος.
 6. Θωμά Βέργο, εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας  Ναυπάκτου, τοπικός  σύμβουλος  της Δημοτικής  κοινότητας.
 7. Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ  το  οποίο θα ορίσει  το ίδιο  επιμελητήριο

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης