Αριθ. απόφασης 156/2011-Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Αμπελακιώτισσας της Δημοτικής ενότητας Αποδοτίας για την είσπραξη ποσού 12.000 ευρώ από τη τράπεζα Πειραιώς για τη χορήγηση υποτροφιών του κληροδοτήματος «Δ.Πλούμη» (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας).

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 156/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας  Αμπελακιώτισσας της Δημοτικής ενότητας  Αποδοτίας  για την είσπραξη ποσού 12.000 ευρώ από τη τράπεζα Πειραιώς  για τη χορήγηση υποτροφιών του κληροδοτήματος «Δ.Πλούμη» (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας).

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 22 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας  Αμπελακιώτισσας της Δημοτικής ενότητας  Αποδοτίας  για την είσπραξη ποσού 12.000 ευρώ από τη τράπεζα Πειραιώς  για τη χορήγηση  υποτροφιών  του κληροδοτήματος «Δ.Πλούμη».

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της Δ/νσης   Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει να ορισθεί ο  εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Αμπελακιώτισσας  κ. Δούρος Ανδρέας ο οποίος θα εισπράξει τα παραπάνω χρήματα από τον λογαριασμό  αυτοτελούς διαχείρισης κεφαλαίου  του κληροδοτήματος με  αριθμό GR 46 0172 1570  0051  5702 1969898   από την  τράπεζα Πειραιώς  για την απόδοση  στους  δικαιούχους.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί τον εκπρόσωπο  της τοπικής κοινότητας Αμπελακιώτισσας  κ. Δούρο Ανδρέα  για την ανάληψη ποσού 12.000 ευρώ  από τον λογαριασμό αυτοτελούς  διαχείρισης   κεφαλαίου  του κληροδοτήματος  «Δ. Πλούμη» με αριθμό GR 46 0172 1570 0051  5702 1969898 που τηρείται  στην τράπεζα Πειραιώς  για την  απόδοσή τους, στους κατά το νόμο δικαιούχους  υποτροφιών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης