Αριθ. απόφασης 155/2011-Έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δ Πλούμη» για το οικ. έτος 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΚΓ-Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 155/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση  του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δ Πλούμη»   για το οικ. έτος 2011.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 22 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με ‘Έγκριση  του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δ.Πλούμη»   για το οικ. έτος 2011.

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ζήτησε την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  Δ. ΠΛΟΥΜΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ  2011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Μισθώματα αστικών ακινήτων

15.054,12

Τόκοι καταθέσεων  όψεως ταμιευτηρίου κ.λ.π

92,60

Σύνολο τακτικών εσόδων

15.146,72

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων

3.195,15

Σύνολο έκτακτων εσόδων

3.195,15

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

52.640,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

70.982,01

ΕΞΟΔΑ  2011

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας

Γραφική υλη διοίκησης του κληροδοτήματος

200,00

Διάφορα άλλα έξοδα Δ/νσης & Διαχείρισης

3.190,00

Β. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

Χορήγηση υποτροφιών

12.000,00

Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη & ανακαίνιση τάφου

5.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών

595,00

Γ. ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

49.997,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

70.982,01

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

18.341,87

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

52.640,14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

70.982,01

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος «Δ.Πλούμη»   για το οικ. έτος 2011 ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  Δ. ΠΛΟΥΜΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ  2011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Μισθώματα αστικών ακινήτων

15.054,12

Τόκοι καταθέσεων  όψεως ταμιευτηρίου κ.λ.π

92,60

Σύνολο τακτικών εσόδων

15.146,72

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων

3.195,15

Σύνολο έκτακτων εσόδων

3.195,15

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

52.640,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

70.982,01

ΕΞΟΔΑ  2011

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας

Γραφική υλη διοίκησης του κληροδοτήματος

200,00

Διάφορα άλλα έξοδα Δ/νσης & Διαχείρισης

3.190,00

Β. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

Χορήγηση υποτροφιών

12.000,00

Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη & ανακαίνιση τάφου

5.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών

595,00

Γ. ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

49.997,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

70.982,01

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

18.341,87

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

52.640,14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

70.982,01

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης