Αριθ. απόφασης 153/2011-Αποδοχή ποσού 12.681,34 ευρώ από χρηματοδότηση του Γ’ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας «Αποχέτευση όμβριων Τ.Κ Αντιρρίου».

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 153/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αποδοχή ποσού 12.681,34 ευρώ από χρηματοδότηση του Γ’ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας «Αποχέτευση όμβριων Τ.Κ Αντιρρίου».

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 22 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 7ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ‘Αποδοχή ποσού 12.681,34 ευρώ από χρηματοδότηση του Γ’ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας «Αποχέτευση όμβριων Τ.Κ Αντιρρίου»’. Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι με το αριθ. 113/4-4-2011 ΓΕ του δήμου μας, εισπράχτηκε από το δήμο μας το ποσό των 12.681,34 ευρώ από το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης για την πληρωμή του υπολοίπου του 4ου λογαριασμού του έργου «Αποχέτευσης όμβριων Δ.Δ Αντιρρίου» του πρώην δήμου Αντιρρίου, καθώς επίσης έχοντας υπόψη το γεγονός ότι με το αριθ.501/10-12-2010 ΧΕΠ δαπάνης ποσού 12.681,34 ευρώ ο πρώην δήμος Αντιρρίου εξόφλησε στον ανάδοχο του έργου αυτού όλο το οφειλόμενο ποσό.

Παρακαλούμε όπως στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ στα υπό κατάρτιση θέματα ημερήσιας διάταξης, εντάξετε και το θέμα της αποδοχής από το Δ.Σ του ποσού 12.681,34 ευρώ χρηματοδότησης από το Γ΄ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας για την πληρωμή του 4ου τελικού λογαριασμού του έργου: «Αποχέτευση όμβριων Δ.Δ Αντιρρίου» και αφού ο λογαριασμός αυτός έχει πληρωθεί από τον τέως δήμο Αντιρρίου, μεριμνήσετε και για την διάθεση από το ΔΣ του ποσού αυτού και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ή την μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό». Ο κ. δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της πιο πάνω εισήγησης.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 12.681,34 ευρώ από το Γ΄ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας για την πληρωμή του 4ου τελικού λογαριασμού του έργου: «Αποχέτευση όμβριων ΔΔ Αντιρρίου».

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης