Αριθ. απόφασης 150/2011-Λύση της μίσθωσης και δημοπράτηση εκ νέου του δημοτικού κτίσματος Γαυρολίμνης Δ.Ε Χάλκειας εμβαδού 46,18 ευρώ

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 150/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Λύση της μίσθωσης και δημοπράτηση εκ νέου του δημοτικού κτίσματος Γαυρολίμνης Δ.Ε Χάλκειας εμβαδού 46,18 ευρώ.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Λύση της μίσθωσης και δημοπράτηση εκ νέου του δημοτικού κτίσματος Γαυρολίμνης Δ.Ε Χάλκειας εμβαδού 46,18 ευρώ». Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτό το αίτημα της κας Γεωργίου Παναγιώτας του Παναγιώτη, για λύση της μίσθωσης, λόγω οικονομικών προβλημάτων (επισυν. αίτηση με αρ. πρωτ 8556/30-3-2011) και αποφασίσετε την εκ νέου δημοπράτησή του με όρους τους οποίους θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Πρόκειται για δημοτικό κτίσμα ιδιοκτησίας Δ.Ε. Χάλκειας εμβ. 46,18τμ με σκοπό χρήσης ως Καφέ – Μπαρ / Ψησταριά» Το λόγο  πήρε στη συνέχεια  ο Αντιδήμαρχος κ. Χαλαζιάς  ο οποίος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό και πρότεινε  να εγκριθεί η εισήγηση της υπηρεσίας. Ο   δημ. σύμβουλος κ.  Καρναχωρίτης  εξέφρασε επιφυλάξεις  όσον αφορά  τα τετραγωνικά  του κτίσματος και δήλωσε  ότι ψηφίζει  «Παρών».Επί των επιφυλάξεων  του κ. Καρναχωρίτη ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου ζήτησε από τον αντιδήμαρχο κ. Χαλαζιά να διερευνήσει το θέμα .

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Στη  συνέχεια ο πρόεδρος του  δημοτικού Συμβουλίου  έθεσε σε ψηφοφορία  την πρόταση  για έγκριση της εισήγησης της υπηρεσίας. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι δημ.σύμβουλοι κ.κ Σταυρόπουλος, Δούρος, Αγγελοπούλου, Καρκατσούλης, Εγγλέζος, Βίτσας, Τσέλιος, Σαλαμούρας, Χαλαζιάς, Ζιαμπάρα  Καραρακώστας, Καραλής, Σικώλας, Παναγόπουλος, Αγγελοπούλου  ,Καρακώστας και πρόεδρος του ΔΣ κ. Πατούχας ενώ   οι  δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κοτρωνιάς, Κούκουνας, Κουτσοσπύρου, Νούλας, Τσουκαλάς Παπαθανάσης,και Καρναχωρίτης   δήλωσαν  «Παρών»

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τη λύση της  μίσθωσης  που υπάρχει   μεταξύ του πρώην Δήμου  Χάλκειας  και της κας Παναγιώτας Γεωργίου  για το δημοτικό  κτίσμα  που βρίσκεται  στην τοπική κοινότητα Γαβρολίμνης  της Δημοτικής  Ενότητας Χάλκειας.

2. Να δημοπρατηθεί εκ νέου  η εκμίσθωση του παραπάνω  κτίσματος   με όρους τους οποίους θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης