Αριθ. απόφασης 149/2011-Εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας της τοπικής κοινότητας Τερψιθέας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 149/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας της τοπικής κοινότητας Τερψιθέας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας της τοπικής κοινότητας Τερψιθέας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας». Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλώ όπως αποφασίσετε την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ενιαία εκμίσθωση ως συνόλου με μακροχρόνια χρήση και εκμετάλλευση της ξενοδοχειακής μονάδας στην Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας.

Το ξενοδοχείο έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ενός αστέρα (1*) και αποτελείτε από Ισόγειο 183,3 τμ (reception, bar, σαλόνι, χώρο tv, αίθουσα εστίασης, παρασκευαστήριο, βοηθητικούς χώρους, wc πελατών και κλίμακα ανόδου στους ορόφους), Α΄όροφο 174,88 τμ (wc πελατών, αποθήκη μαγειρίου, 4 δίκλινα δωμάτια με wc ντους, ένα μονόκλινο δωμάτιο με wc ντους, κλιμακοστάσιο ανόδου στον Β όροφο και εξωτερικό κλιμακοστάσιο κινδύνου σιδερένιο)και Β΄όροφο 166,55 τμ (χώρο αποθήκης – λινοθήκης, χώρο αποθήκης επίπλων, 5 δίκλινα δωμάτια με wc ντους και εξωτερικό κλιμακοστάσιο κινδύνου σιδερένιο).

Η εκμίσθωση να γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι όροι του οποίου θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: την 23/03/2010 διενεργήθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση της μονάδας, ο οποίος κηρύχτηκε άγονος  καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν, κυρίως λόγω των εργασιών ανακαίνισης που κρίθηκαν απαραίτητες για την λειτουργία του ξενοδοχείου, συνολικού προϋπολογισμού 124.950,00 € (με ΦΠΑ) και οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν με δαπάνη του μισθωτή και να συμψηφιστούν με το συμφωνηθέν μίσθωμα το οποίο θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.»

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Καραλής ο οποίος   ενημέρωσε το δημ. συμβούλιο για το θέμα αυτό και πρότεινε  να εγκριθεί η εισήγηση της υπηρεσίας.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ενιαία εκμίσθωση ως συνόλου με μακροχρόνια χρήση και εκμετάλλευση της ξενοδοχειακής μονάδας στην Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας  .

2. Τους όρους  του διαγωνισμού να καθορίσει η οικονομική επιτροπή

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης