Αριθ. απόφασης 148/2011-Εκμίσθωση της λουτροπηγής Στάχτης της δημοτικής ενότητας Πυλήνης για την λουτρική περίοδο του 2011.

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 148/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εκμίσθωση της λουτροπηγής Στάχτης της δημοτικής ενότητας Πυλήνης για την λουτρική περίοδο του 2011.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Εκμίσθωση της λουτροπηγής Στάχτης της δημοτικής ενότητας Πυλλήνης για την λουτρική περίοδο του 2011». Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλώ όπως αποφασίσετε για την εκμίσθωση της Λουτροπηγής Στάχτης, όπως παρακάτω:

 1. Η εκμίσθωση θα αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος – Δεκέμβριος 2011(αφού ακόμη δεν εκδόθηκε η απαιτούμενη απόφαση από τον ΕΟΤ, που θα μας έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια μακροχρόνια εκμίσθωση ).
 2. Η εκμίσθωση να γίνει κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι του οποίου θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Στους όρους της εκμίσθωσης να συμπεριληφθεί και ο όρος: «σε περίπτωση που ο Δήμος χρειαστεί, πριν την καταληκτική ημερομηνία της εκμίσθωσης, να κάνει παρέμβαση αξιοποίησης έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση».
 4. Ορίζει ως όριο πρώτης προσφοράς έναρξης του διαγωνισμού το ποσό των 7.500€.».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια  o  δημ. Σύμβουλος  κ. Παναγόπουλος ο  ο οποίος  ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό και πρότεινε  την έγκριση της εισήγησης.. Ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Νούλας  τοποθετήθηκε επί του θέματος  αναφέρθηκε στο ιστορικό της πηγής και στην κατάσταση που βρίσκoνται σήμερα  οι εγκαταστάσεις της λουτροπηγής. Επί του θέματος   τοποθετήθηκαν και οι δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κοτρωνιάς και Καρακώστας Επίσης επί  του θέματος τοποθετήθηκε και  ο κ. Δήμαρχος  ο οποίος   έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν   Στη  συνέχεια ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου  έθεσε σε ψηφοφορία  την πρόταση  για εκμίσθωση της λουτροπηγής σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπέρ της πρότασης  ψήφισαν οι  ΔΣ κ.κ Σταυρόπουλος, Δούρος, Αγγελοπούλου, Καρκατσούλης, Εγγλέζος, Βίτσας, Τσέλιος, Σαλαμούρας, Χαλαζιάς, Ζιαμπάρα  Καραρακώστας, Καραλής, Σικώλας, Παναγόπουλος, Αγγελοπούλου και πρόεδρος του ΔΣ κ. Πατούχας ενώ   οι  δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κοτρωνιάς, Κούκουνας, Κουτσοσπύρου, Νούλας, Τσουκαλάς Παπαθανάσης, Καρναχωρίτης και  Καρακώστας  δήλωσαν  «Παρών»

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την εκμίσθωση της λουτροπηγής Σταχτης  σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου.

2. Τους  όρους  διακήρυξης της εκμίσθωσης θα καθορίσει  η οικονομική επιτροπή

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης