Αριθ. απόφασης 146/2011- «Έγκρισης Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 Δήμου Ναυπακτίας» (σχετικά η υπ΄αριθμ.74445/29-12-2010, άρθρο 4 ΦΕΚ 2029/27.12.1010 τεύχος Β΄ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α και Η.Δ).

ΑΔΑ: 4Α37ΩΚΓ-8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 146/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: «Έγκρισης Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 Δήμου Ναυπακτίας» (σχετικά η υπ΄αριθμ.74445/29-12-2010, άρθρο 4 ΦΕΚ 2029/27.12.1010 τεύχος Β΄ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α και Η.Δ).

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14438/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το  μοναδικό  θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 Δήμου Ναυπακτίας» (σχετικά η υπ΄αριθμ.74445/29-12-2010, άρθρο 4 ΦΕΚ 2029/27.12.1010 τεύχος Β΄ απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α και Η.Δ) και είπε ότι η έκθεση  ειδικού  ελέγχου επί της απογραφής έναρξης της  1-1-2011 του Δήμου Ναυπακτίας έχει διανεμηθεί στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  για καλύτερη ενημέρωσή τους. Το λόγο πήρε στη συνέχεια η ορκωτή ελέγκτρια κ. Χρυσανθοπoύλου Μαρίνα   που  έχει αναλάβει το έλεγχο της απογραφής   και η οποία  ενημέρωσε αναλυτικά το  Δημοτικό    συμβούλιο  επί της απογραφής και του ισολογισμού. Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Παπαθανάσης, Κοτσανάς και Καρακώστας οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος  και ζήτησαν διευκρινίσεις .Επίσης τοποθετήθηκαν  επί του θέματος και οι δημ. Σύμβουλοι κ.κ Κουτσοσπύρου, Κούκουνας, Ζιαμπάρα, Γούλας, Σταυρόπουλος και Κοτρωνιάς. Στα ερωτήματα που  τέθηκαν  από  τους παραπάνω δημοτικούς συμβούλους απάντησε   και έδωσε διευκρινίσεις

η κ.  Χρυσανθοπουλου. Επί της απογραφής  τοποθετήθηκε και ο κ.  Δήμαρχος ο οποίος   είπε πρόκειται για τον εναρκτήριο ισολογισμό  του Δήμου Ναυπακτίας και είναι πολύ  σημαντικό θέμα γιατί πραγματικά μας δίνει την οικονομική βάση πάνω στην οποία  θα στηριχθεί ο νέος Δήμος Ναυπακτίας Ο ισολογισμός αυτός  αποτυπώνει το σύνολο των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων , καθώς  και την περιουσία σε γενικές γραμμές  των καταργηθέντων  Δήμων ,οι οποίοι  ενοποιήθηκαν στο νέο Δήμο Ναυπακτίας.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Τέλος  ο πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία  την «Έγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 Δήμου Ναυπακτίας».

Εκτός του δημοτικού συμβούλου κ. Κοτσανά ο οποίος  δήλωσε ότι ψηφίζει με επιφυλάξεις την απογραφή και ειδικά σε ότι αφορά  τις επιχειρήσεις , όλοι οι άλλοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι.  Ψήφισαν υπέρ της έγκρισης

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την Απογραφή  Περιουσίας-Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 του  Δήμου Ναυπακτίας  , που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. –

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης