Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 18/6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 14-6-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20405

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 18 -6 -2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΗ στην Τ.Κ. Πλατάνου.
2. Ανάκληση της αριθ. 39537/31-12-2012 άδειας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην οδό Αποκαύκου & Καθόδου Δωριέων στη Ναύπακτο.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Επιχείρησης αναψυχής – Επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ”» στον οικισμό Κάτω Μαμουλάδας Δήμου Ναυπακτίας στην κα. ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κωνσταντίνου .
4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης «Επιχείρησης Αναψυχής – Επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών “ΚΑΦΕΝΕΙΟ”» στην Τ.Κ. Παλαιόπυργου Δ.Ε. Πυλήνης Δήμου Ναυπακτίας στην κα ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου .

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης