Αριθ. απόφασης 138/2011-Έκδοσης τοπικής κανονιστικής παραχώρησης χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Ναυπάκτου για την διενέργεια εξετάσεων (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής)

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 138/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοσης τοπικής κανονιστικής παραχώρησης χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Ναυπάκτου για την διενέργεια εξετάσεων (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας και απόφαση  της επιτροπής ποιότητας ζωής)

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9964/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ο δημοτικός σύμβουλος κος Καρακώστας Κων/νος αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 14o  θέμα  της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης  για παραχώρηση χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών για την διενέργεια εξετάσεων». Στη  συνέχεια τέθηκε υπόψη η υπ’αρίθμ.απόφαση13/2011 της Ποιότητας ζωής που προτείνει την έκδοση της  τοπικής κανονιστικής.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εκδίδει  τοπική κανονιστική απόφασης ρύθμιση της κυκλοφορίας  με  την παραχώρηση χώρου  για την διενέργεια πρακτικών εξετάσεων χορήγησης διπλώματος οδήγησης δικύκλων  από το τμήμα μεταφορών κατά τις ημέρες διενέργειας αυτών, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου παράλληλα με την μάντρα του νεκροταφείου.

2. Η επιτόπου οριοθέτηση διαγράμμιση και τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με την υπηρεσία του Τμήματος Μεταφορών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης