Αριθ. απόφασης 136/2011-Λήψη απόφασης για τον τρόπο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2011.(εισήγηση του τμήματος ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 136/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για τον τρόπο καταπολέμησης  του  δάκου της  ελιάς  για  το έτος 2011.(εισήγηση του τμήματος ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας).

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9964/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ο δημοτικός σύμβουλος κος Καρακώστας Κων/νος αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 12o  θέμα  της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την « με τον τρόπο καταπολέμησης  του δάκου της ελιάς για το έτος 2011»και έθεσε υπόψη των μελών του το με αριθμ.πρωτ.7189/22-3-2011 έγγραφο του τμήματος  ποιοτικού και φυτουγειονομικού ελέγχου  της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της περιφερειακής ενότητας  Αιτωλ/νίας.To  λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Σαλαμούρας ο οποίος πρότεινε  να ενημερωθούν οι τοπικές κοινότητες  για το θέμα αυτό και να πάρουν τις σχετικές τους αποφάσεις, όσες επιθυμούν την καταπολέμηση του δάκου  και στη συνέχεια να αποσταλούν οι  αποφάσεις των τοπικών  κοινοτήτων μαζί με την απόφαση  του δημ. Συμβουλίου στο τμήμα  ποιοτικού και φυτουγειονομικού ελέγχου  της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της περιφερειακής ενότητας  Αιτωλ/νίας. Τέλος ο πρόεδρος του  δημ. Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία  την παραπάνω πρόταση. O δημ. Σύμβουλος  κ. Κοτσανάς  ψήφισε «Λευκό» ενώ όλοι οι άλλοι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν  υπέρ της πρότασης του κ. Σαλαμούρα.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

1.  Αποδέχεται  την καταπολέμηση  του δάκου  με  δολωματικούς  ψεκασμούς από εδάφους από τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και κτηνιατρικής  της ΠΕ   Αιτωλ/νίας , για όσες  τοπικές κοινότητες  επιθυμούν την καταπολέμηση.

2. Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και κτηνιατρικής  της ΠΕ   Αιτωλ/νίας ,

3.  Να  ενημερωθούν οι τοπικές  κοινότητες  του Δήμου  για να λάβουν τις σχετικές  αποφάσεις, οι οποίες θα  αποσταλούν από το Δήμο   στην Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και κτηνιατρικής  της ΠΕ   Αιτωλ/νίας.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης