Αριθ. απόφασης 134/2011-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.22/2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου(ορισμός αναπληρωματικών μελών και γραμματέα στη φορολογική επιτροπή).

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΚΓ-Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 134/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.22/2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου(ορισμός αναπληρωματικών μελών και γραμματέα στη  φορολογική επιτροπή).

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9964/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ο δημοτικός σύμβουλος κος Καρακώστας Κων/νος αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 10o θέμα  της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Συμπλήρωση της υπ’αριθμ.22/2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου(ορισμός αναπληρωματικών μελών και γραμματέα στη φορολογική επιτροπή)» και έθεσε υπόψη των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ.18527/827 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία επισημαίνει ότι η υπ’αριθμ.22/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ελλιπής διότι δεν υπάρχει πρόεδρος στην επιτροπή, αναπληρωτής και γραμματέας, και θα πρέπει η απόφαση αυτή να συμπληρωθεί.

Ο Δήμαρχος πρότεινε για πρόεδρο το κο Παναγόπουλο Παναγιώτη, αναπληρωτή  αυτού το Δημοτικό σύμβουλο κ. Σταυρόπουλο Κων/νο , αναπληρωτή του  φορολογούμενου  τον πολίτη κ. Κτασίκα Γεώργιο  και γραμματέα την υπάλληλο του  Δήμου κα Κυρίτση Αννα-Μαρία και αναπληρωτή  αυτής τον υπάλληλο  κ. Καραγεώργο Παναγιώτη.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμπληρώνει την 22/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής

 1. Ορίζει πρόεδρο της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών  το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγόπουλο Παναγιώτη
 2. Ορίζει αναπληρωτή  του φορολογούμενου πολίτη τον πολίτη κ. Κατσίκα  Γεώργιο
 3. Ορίζει γραμματέα της επιτροπής τη Δημοτική υπάλληλο κ. Κυρίτση Άννα – Μαρία και αναπληρωτή αυτής το Δημοτικό υπάλληλο κ. Καραγεώργο Παναγιώτη.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης