Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 9/7/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 5-7-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23543

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 9-7 -2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ναυπακτίας
2. Χορήγηση προέγκρισης για την έκδοσης αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – ίδρυσης επιχείρησης παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους,στη θέση Γήπεδο της Τ.Κ.Ξηροπηγάδου στον κ.Παναγόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης