Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 5-7-2013
Αριθ. Πρωτ::23690

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου
για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προκηρύσσει έγγραφη μειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τους όρους της αρ.πρωτ. 15492/16-5-2013 πρώτης διακήρυξής μας δημοπρασίας.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν από 800 τ.μ, και άνω και να βρίσκεται μεταξύ του οικισμού Παλαιοπαναγιάς και της Τ.Κ. Ξηροπηγάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης διακήρυξης και συγκεκριμένα μέχρι και την 11/7/2013.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία μετά από μελέτη των φακέλων και επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού κάθε ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8.00-13.00, από το γραφείο Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, Αρμόδιος Π. Λαουρδεκης, Διεύθυνση Ιλ.Τζαβελα 37 Τηλέφωνο 26343-60104.

Κατεβάστε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπουλές Γιάννης