« Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής» 23/07/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19 -7-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24783

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 23-7-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ναυπακτίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)» με κωδικό MIS 374574 .
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των αρ. 33,34,35 και 36 /2013 μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος για τον καθαρισμό εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου, Χάλκειας και Ναυπάκτου & Αντιρρίου αντίστοιχα.
3. Διάθεση πιστώσεων.
4. Oρισμός υπολόγου & έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
5. Έγκριση δαπάνης για Προνοιακά επιδόματα.
6. Ορισμός νέας ημερομηνίας για διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αντιρρίου».
7. Εισηγητική έκθεση Β΄τριμήνου έτους 2013 για την εκτέλεση του πρ/σμού.
8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Φούφλια Πολυτίμης.
9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νταουσάνη Βασιλικής.
10. Εγκριση εντολής Δημάρχου σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου )

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης