Προμήθεια κάδων – καλαθιών εναπόθεσης ελαφρών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 23/7/2013
Αριθ. Πρωτ.: 462

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΕΡΜΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων – καλαθιών εναπόθεσης ελαφρών απορριμμάτων».

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων – καλαθιών εναπόθεσης ελαφρών απορριμμάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 €, σύμφωνα με την Αριθμ. 2/2013 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας μας,
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστή προσφορά ή να την στείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 στα γραφεία του ΔΛΤΝ που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Πάροδος Α. Κοζώνη – 30300 Ναύπακτος (Υπόψη κας Μπισμπίκη Αγγελικής).
Επί του φακέλου θα αναγράφεται η ένδειξη «Για την προμήθεια κάδων – καλαθιών εναπόθεσης ελαφρών απορριμμάτων» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τηλ. επικοινωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να παραλαμβάνουν την Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω προμήθειας από τα γραφεία του ΔΛΤΝ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να την κατεβάσουν από εδώ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ