Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 30/7/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26 -7-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 25857

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 30-7-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκριση της αριθμ. 12/2013 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την «Προμήθεια κλιματιστικών».
2) Εγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 στην αποχωρήσασα λόγω συνταξιοδότησης υπάλληλο κ. Κομπούρα Φωτεινή.
3) Διάθεση πιστώσεων.
4) Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κιν/φου

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης