Αριθ. απόφασης 189/2011-Διάθεση Ποδηλάτων

ΑΔΑ: 4Α36ΩΚΓ-Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 189/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Διάθεση Ποδηλάτων

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 24 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διάθεση Ποδηλάτων .» και  έδωσε το λόγο  στο δημοτικό σύμβουλο κ. Παναγόπουλο ο οποίος   ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό και πρότεινε  πρώτα να γίνει η συγκέντρωση των ποδηλάτων από το Δήμο και στη συνέχεια  να δοθούν ανά δίμηνο δηλ Ιούνιο – Ιουλιο, Αυγουστο -Σεπτέμβρίο και κατόπιν από τον Οκτώβριο μέχρι  τέλος Απριλίου .Στη συνέχεια το  Δημοτικό συμβούλιο με νεότερη απόφασή του  να ρυθμίσει τον τρόπο διάθεσης  των ποδηλάτων για την επόμενη περίοδο. Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς πρότεινε βραχυπρόθεσμα  από τα ποδήλατα που έχει ο Δήμος τα 200  να δοθούν  ύστερα από κλήρωση στους μαθητές των  γυμνασίων και Λυκείων  για ένα χρόνο , 50 να δοθούν στους φοιτητές των ΤΕΙ , 30 σε ξενοδοχεία της πόλης, 50 ποδήλατα σε ενήλικες και 30 σε δημοτικούς υπαλλήλους. Επίσης ο κ. Κοτσανάς πρότεινε  μακροπρόθεσμα να δοθούν 250  ποδήλατα σε μαθητές  Γυμασίου-Λυκείου και σπουδαστές ΤΕΙ  και 100 κοινόχρηστα ποδήλατα  στις τρεις  πλατείες της Πόλης και στα δύο άκρα Κέντρο Υγείας και Γήπεδο με την έξυπνη κάρτα. O δημοτικός σύμβουλος κ. Καρακώτας   επεσήμανε ότι καθυστέρησε η ρύθμιση   της διάθεσης των ποδηλάτων   αναφέρθηκε  στην αναγκαιότητα των κοινοχρήστων ποδηλάτων. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έθεσε σε  ψηφοφορία  την πρόταση  του κ. Παναγόπουλου και την πρόταση του κ. Κοτσανά.

Υπέρ της πρότασης  του κ. Κοτσανά ψήφισε ο ίδιος και ο δημ. Σύμβουλος κ. Κονίδας , ενώ όλοι οι άλλοι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης  του κ. Παναγόπουλου

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Να γίνει  συγκέντρωση  όλων των ποδηλάτων   από τις υπηρεσίες  του Δήμου.
 2. Η διάθεση των ποδηλάτων   να γίνει  για δύο  δίμηνα Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο-Σεπτέμβριο ανάλογα  με την   σειρά προτεραιότητας   των αιτήσεων και κατόπιν από τον Οκτώβριο μέχρι τέλους Απριλίου 2012.
 3. Η διάθεση των ποδηλάτων από   την 1η Μαίου  2012 θα καθορισθεί με νέα  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης