Αριθ. απόφασης 188/2011-Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ και Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου», εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπρόσωπου του δήμου με τον αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή

ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΚΓ-Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 188/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ και Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου», εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπρόσωπου του δήμου με τον αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή.

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 24 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ και Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου», εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπρόσωπου του δήμου με τον αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή». Tο λόγο πήρε στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ Σταυρόπουλος    ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του την υπ΄αριθμ.37/2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και πρότεινε   να ληφθεί απόφαση   του Δημοτικού συμβουλίου   ως  εξής

1)  Να  Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  του άρθρου  22  του Ν.3614/2007 ΜΕΤΑΞΉ ΤΩΝ  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗς –ΑΠΠΧΕΥΕΥΣΗΣ  και ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΑΠΑΚΤΙΑΣ» για την πράξη «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου»,

2) Να εξουσιοδοτήσει τον  κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της  προγραμματικής σύμβασης.

3)  Να  Ορίσει ως εκπρόσωπο του Δήμου  στην κοινή επιτροπή  παρακολούθησης του έργου το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σικώλα Χρήστο  και  αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσέλιο Σπύρο..

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  του άρθρου  22  του Ν.3614/2007 μεταξύ των  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠ0ΧΕΥΕΥΣΗΣ  και ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΑΠΑΚΤΙΑΣ» για την πράξη «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου», η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ των

«  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

και

«  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

για την Πράξη

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

[ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  2011]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2.

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Στην Ναύπακτο, σήμερα  την μεταξύ  των  παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Δ. Ε. Υ. Α Ναυπάκτου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο  της  Δ Ε Υ Α Ν  Σταυρόπουλο  Κων/νο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

2.        Δήμο   Ναυπακτίας , που εδρεύει στην Ναύπακτο , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον  κ. Μπουλέ   Ιωάννη  και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και  εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»  (ΦΕΚ  267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού.
 2. Την με αριθ. 37/2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑΝ με την οποίαν αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με το  Δήμο  Ναυπακτίας  ως Δικαιούχου  της ως άνω πράξης καθώς και η εκπροσώπηση της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 3. Το με αριθ. πρωτ. 833/09-03-2011  έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο   Κύριος   του   Έργου,   στο   πλαίσιο   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013, προγραμματίζει την    υλοποίηση   της  πράξης με τον τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Το προβλεπόμενο έργο είναι εξαιρετικά επείγον καθόσον αφενός ευρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα στον κατάλογο των προτεινόμενων για χρηματοδότηση έργων από το τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)» και αφετέρου θα αντιμετωπίσει την ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου, για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού των παραλιακών οικισμών αφενός της επέκτασης του πρώην (Καποδιστριακού) Δήμου Ναυπάκτου και αφετέρου των πρώην Δήμων Αντιρρίου

Παράλληλα το έργο εμφανίζει υψηλό βαθμό ωριμότητας εφόσον διαθέτει πλήρη και εγκεκριμένη προωθημένη προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο των Κεντρικών Αντλιοστασίων σε συνδυασμό με την παράλληλα προγραμματιζόμενη και εξίσου ώριμη πράξη της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου για την επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1: Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου,

το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή».

Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος του έργου, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3316/05.

Υποέργο 3 : το οποίο προβλέπει την πληρωμή της αμοιβής της εγκεκριμένης μελέτης

του έργου. Η ανάθεση της μελέτης έγινε μετά από ανοιχτό διεθνή  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3316/05.

Υποέργο 1: Έργο Επέκτασης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου

Η υφιστάμενη μονάδα έχει σήμερα πραγματική δυναμικότητα δομικών έργων 25.000 ισοδυνάμων κατοίκων ενώ η δυναμικότητα του εξοπλισμού δεν ξεπερνά τους 20.000 ισοδύναμους κατοίκους. Ο αρχικός σχεδιασμός της μονάδας έγινε για της εξυπηρέτηση του πληθυσμού μόνο του κέντρου της πόλης όπως και κατασκευάστηκε. Η επέκταση αυτής της μονάδας θα γίνει σε πρώτη φάση για συνολική δυναμικότητα 40.000 κατοίκων, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη της τελικής φάσης για 50.000 κατοίκους συνολικά. Τα βασικά δεδομένα σχεδιασμού και των δύο φάσεων (άμεσης και τελικής) των έργων δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος

Μον

Α Φάση (άμεση)

Β Φάση (μελλοντ)

Πληθυσμός

κατ

40.000

50.000

Παροχές

μέση ημερήσια

m3/d

8.000,00

10.000,00

αιχμής

l/s

166,67

185,19

Ρυπαντικά Φορτία

Οργανικό Φορτίο BOD

kg/g

2.400,00

3.000,00

mg/l

300,00

300,00

Αιωρούμενα Στερεά SS

kg/g

3.200,00

4.000,00

mg/l

400,00

400,00

Ολικό Αζωτο Ν

kg/g

600,00

750,00

mg/l

75,00

75,00

Φωσφόρος Ρ

kg/g

100,00

125,00

mg/l

12,50

12,50

Η τελική διάθεση των λυμάτων μετά την απολύμανση  γίνεται στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Ναυπάκτου σύμφωνα και με την 2630/30-8-85 Απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τον Καθορισμό χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων Δήμου Ναυπάκτου με υποθαλάσσιο αγωγό.

Τα επεξεργασμένα λύματα κατά την έξοδό τους από την ΕΕΛ (φρεάτιο εξόδου) θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (ποιότητα εκροής), σύμφωνα και με τη σχετική (1918/31-03-2003) ΑΕΠΟ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία ανανεώθηκε με τη 5166/01-07-2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ισχύει μέχρι τις 31-03-2013:

Μετά τη βιολογική επεξεργασία        Μετά τη διύλιση (μελλοντικά)

BOD5:        25 mg/l        20 mg/l

SS:        30 mg/l        25 mg/l

Nολ:        10 mg/l        10 mg/l

NH4 2 mg/l        2 mg/l

Pολ:        5 mg/l        5 mg/l

Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι μέτρησης και δειγματοληψίας θα είναι οι καθοριζόμενες στην Κοινοτική Οδηγία 91/271.

Η ιλύς μετά τη επεξεργασία θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη, με ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου (Oxygen Uptake Rate-OUR) μικρότερη από 5 gO2/kgSS*hr, ενώ μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών όχι μικρότερη από 20%.

Τα προβλεπόμενα έργα επέκτασης είναι:

 1. Ανακατασκευή μέρους της μονάδας προεπεξεργασίας (εσχάρωσης-εξάμμωσης-απολίπανσης) με την εκτέλεση των απαραίτητων δομικών εργασιών και την προσθήκη εξοπλισμού.
 2. Κατασκευή δεξαμενής επιλογής μικροοργανισμών.
 3. Αύξηση του όγκου των δεξαμενών του βιολογικού αντιδραστήρα που αποτελείται από δίδυμη διάταξη περιλαμβάνουσα δεξαμενή απονιτροποίησης, δεξαμενή αερισμού και δεξαμενή καθίζησης. Επίσης προβλέπεται η προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού.
 4. Κτίριο φυσητήρων, έργα εσωτερικής και εξωτερικής ανακυκλοφορίας.
 5. Επέκταση του κτιρίου επεξεργασίας (αφυδάτωσης) ιλύος, κατασκευή δεξαμενής ιλύος και εγκατάσταση φυγοκεντρικού διαχωριστήρα.
 6. Επέκταση του συστήματος απολύμανσης (χλωρίωσης).
 7. Επέκταση του κτιρίου διοίκησης με προσθήκη χώρου για την εγκατάσταση του κέντρου ελέγχου, καθώς και χώρων (κύριων και βοηθητικών) για το πρόσθετο προσωπικό και πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες πρόσβασης για ΑμΕΑ.
 8. Επέκταση των ηλεκτρολογικών έργων.
 9. Εγκατάσταση οργάνων on-line μετρήσεων και ελέγχων.
 10. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμών και ελέγχων για το συνολικό έργο της ΕΕΛ συνδυαζόμενο με το αντίστοιχο σύστημα των Κεντρικών Αντλιοστασίων αλλά και με σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης.
 11. Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος
 12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 13. Αφορά στην ανάθεση και την εκτέλεση των καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου

 1. Υποέργο 3: Τεχνική Μελέτη
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 3. Αφορά στην αποπληρωμή της τεχνικής μελέτης (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποστηρικτικών μελετών) του έργου με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης και Συναφών Εργων Ε.Ε.Λ. Ναυπάκτου».
 4. Η μελέτη ανατέθηκε μετά από ανοιχτό Ευρωπαϊκό διαγωνισμό με βάση της διαδικασίες του Ν. 3316/05 με Κύριο και Φορέα Υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Ναυπάκτου (ΔΕΥΑΝ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά τη σχετική Απόφαση (74/2009) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ για την ανάθεση της μελέτης και με δεδομένο ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις ή προσφυγές, υπεγράφη η σχετική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΝ και του εκπροσώπου του μελετητικού σχήματος στις 21-10-2009.
 5. Η εκπονηθείσα μελέτη περιέχει:
 6. ι. Την Τεχνική Μελέτη του Εργου (Υδραυλική, Η/Μ και Χ/Μ μελέτη)
 7. ιι. Τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες

 1. Προϋπολογισμός έργου – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 2. (α) Προϋπολογισμός του έργου
 3. Ο προϋπολογισμός του προς κατασκευή έργου ανέρχεται σε 4.013.600,00 € (άνευ του ΦΠΑ που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη)
 4. Ο ΦΠΑ (23%) ανέρχεται σε 923.128,00 €
 5. Ο συνολικός προϋπολογισμός με τον ως άνω ΦΠΑ ανέρχεται σε 4.936.728,00 €
 6. (β) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 7. Έναρξη κατασκευής του έργου: 2011
 8. Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών: 2013
 9. Ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου: 2014

Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που ακολουθούν την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής ή προμηθειών(σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης 2.11).

ΑΡΘΡΟ1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 2. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
 3. Επικαιροποίηση διακηρύξεων.- ( συνεργασία  Δ Ε Υ Α Ν)
 4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
 6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
 7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 8. Παρακολούθηση  χρηματορροών  και εκτέλεση πληρωμών σε  βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

 1. Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
 2. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
 1. Να   διευκολύνει   με   κάθε   τρόπο   το   επιστημονικό   προσωπικό   που   θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 2. Να διευκολύνει   με   κάθε   τρόπο   ενέργειες  ωρίμανσης  του έργου
 3. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεση του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 4. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 5. Να   διαθέσει   στον   Φορέα Υλοποίησης   προσωπικό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του,   για   την   υλοποίηση    του   Έργου  κατά   τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 6. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά   με   οργανωτικές   ή   διοικητικές   αλλαγές   που   επηρεάζουν   την υλοποίηση του Έργου.
 7. Να προβαίνει   στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
 8. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωση του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 9. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

 1. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 1. Να  ενεργεί  ως  Δικαιούχος  για  την  υλοποίηση  του  Έργου,   όπως  αυτό περιγράφεται    στο    συνημμένο    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ι,    το    οποίο    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και  ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 3. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει  στον αρμόδιο (Ειδική   Υπηρεσία  Διαχείρισης   του   Ε.Π.   ή   την  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης).

Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην
Ειδική
Υπηρεσία   Διαχείρισης του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

 1. Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 2. Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 3. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 4. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 5. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 6. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
 7. Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του  Έργου   μεριμνώντας  για  την  εγγραφή   του   σε  συλλογική  απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης – διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος II, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ότι ο Kύριος του έργου σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης   είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1.        Ο συνολικός προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.013.600,00 € συμπεριλαμβανομένων του εργολαβικού οφέλους, των αναθεωρήσεων και των απροβλέπτων.(χωρίς ΦΠΑ) Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο  με την επωνυμία «Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης», με έδρα την Πάτρα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 1. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος   της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
 2. έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
 3. ένα  (1)  μέλος  υποδεικνυόμενο  από  την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΚΑ), με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ, οι συμβαλλόμενοι φορείς και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α’ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Πάτρας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται    ρητώς   στο    Φορέα   Υλοποίησης   η  υποκατάσταση  του  από  τρίτο  για  την  υλοποίηση  του Έργου.  Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
 2. Πνευματικά  δικαιώματα. Όλα τα  έγγραφα  (σχέδια,   μελέτες,  στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου,  ο οποίος   έχει   το   δικαίωμα   να   τα   επαναχρησιμοποιήσει   ελεύθερα,   θα   είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  και  θα παραδοθούν  στον  Κύριο  του Έργου  κατά  το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της   Σύμβασης.   Τα   σχετικά   πνευματικά   και   συγγενικά   δικαιώματα   ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 3. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς   την   προηγούμενη   έγγραφη   συγκατάθεση   του   Κυρίου   του   Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

ΑΡΘΡΟ 12                ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΟΥΛΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΕΥΑΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

 1. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 2. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
 3. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 4. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά  κ.α. χαρακτηριστικά της

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν ΤΔΠΠ αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου, για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού των παραλιακών οικισμών αφενός της επέκτασης του πρώην (Καποδιστριακού) Δήμου Ναυπάκτου και αφετέρου των πρώην Δήμων Αντιρρίου και Ευπαλίου. Ειδικότερα, οι οικισμοί αυτοί:

 1. Λυγιάς και Ξηροπήγαδο της ανατολικής επέκτασης του πρώην Δήμου Ναυπάκτου
 2. Παλαιοπαναγιά και Καστράκι της δυτικής επέκτασης του πρώην Δήμου Ναυπάκτου
 3. Αντίρριο και Πλατανίτης του πρώην Δήμου Αντιρρίου που σήμερα έχει συνενωθεί στο Δήμο Ναυπάκτου
 4. Μαραθιάς-Σκάλωμα και Μοναστηράκι του πρώην Δήμου Ευπαλίου που σήμερα έχει συνενωθεί στο Δήμο Δωρίδας

Παράλληλα, μέσω των Κεντρικών Συλλεκτήρων Λυμάτων των οικισμών του Ευπαλίου θα αποχετεύονται και τα λύματα τμημάτων και των λοιπών ενδιάμεσων οικισμών δια των οποίων διέρχονται αυτοί οι συλλεκτήρες.

Διευκρινίζεται ότι για την κατασκευή των Αποχετευτικών Εργων των οικισμών Μαραθιά-Σκαλώματος και Μοναστηρακίου, των οποίων Κύριος είναι ο Δήμος Δωρίδας, κατατίθεται άμεσα η αντίστοιχη πρόταση με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών που αποτελεί το Δήμο της έδρας του πρώην Νομού Φωκίδας στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων διαδημοτικής συνεργασίας. Για το έργο αυτό έχει ανατεθεί η οριστική μελέτη μετά από ανοιχτό διεθνή  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3316/05 και σήμερα ευρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης. Στο αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι και η περιβαλλοντική έκθεση για την επέκταση των ΕΕΛ σε ότι σχετίζεται με την ένταξη και των παραπάνω οικισμών του Δήμου Δωρίδας.

Οσον αφορά στα αποχετευτικά έργα Αντιρρίου και Πλατανίτη, διευκρινίζεται ότι ήδη έχει κατασκευαστεί ο Κεντρικός Παραλιακός Συλλεκτήρας Λυμάτων έως την αρχή του αποχετευτικού δικτύου Ναυπάκτου καθώς και το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Αντιρρίου σε ποσοστό περίπου 60%. Για την κατασκευή του λοιπού εσωτερικού δικτύου Αντιρρίου και Πλατανίτη κατατίθεται άμεσα άλλη πρόταση με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ναυπάκτου. Επισημαίνεται ότι όπως φαίνεται και από τη σχετική δορυφορική απεικόνιση οι οικισμοί Αντιρρίου και Πλατανίτη συνθέτουν ενιαίο οικιστικό ιστό με τη δυτική επέκταση της Ναυπάκτου.

Οσον αφορά στους οικισμούς της ανατολικής και δυτικής επέκτασης της Ναυπάκτου, αυτοί ήδη συνδέονται σταδιακά και η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον, με την πλήρη ολοκλήρωση του αντίστοιχού έργου.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1: Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή».

Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος του έργου, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με βάση τις διατάξεις του N. 3316/05.

Υποέργο 3: Τεχνική Μελέτη, το οποίο προβλέπει την πληρωμή της αμοιβής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Η ανάθεση της μελέτης έγινε μετά από ανοιχτό διεθνή  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3316/05.

Στο Υποέργο 1 συμπεριλαμβάνονται τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου, για την εξυπηρέτηση του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού των παραλιακών οικισμών αφενός της επέκτασης του πρώην (Καποδιστριακού) Δήμου Ναυπάκτου και αφετέρου των πρώην Δήμων Αντιρρίου και Ευπαλίου.

Στο Υποέργο 2 συμπεριλαμβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Στο Υποέργο 3 συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή της μελέτης του Υποέργου 1 και η οποία έχει ήδη εκτελεστεί και εγκριθεί.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποέργο 1: Έργο Επέκτασης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου

Η υφιστάμενη μονάδα έχει σήμερα πραγματική δυναμικότητα δομικών έργων 25.000 ισοδυνάμων κατοίκων ενώ η δυναμικότητα του εξοπλισμού δεν ξεπερνά τους 20.000 ισοδύναμους κατοίκους. Ο αρχικός σχεδιασμός της μονάδας έγινε για της εξυπηρέτηση του πληθυσμού μόνο του κέντρου της πόλης όπως και κατασκευάστηκε. Η επέκταση αυτής της μονάδας θα γίνει σε πρώτη φάση για συνολική δυναμικότητα 40.000 κατοίκων, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη της τελικής φάσης για 50.000 κατοίκους συνολικά. Τα βασικά δεδομένα σχεδιασμού και των δύο φάσεων (άμεσης και τελικής) των έργων δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος

Μον

Α Φάση (άμεση)

Β Φάση (μελλοντ)

Πληθυσμός

κατ

40.000

50.000

Παροχές

μέση ημερήσια

m3/d

8.000,00

10.000,00

αιχμής

l/s

166,67

185,19

Ρυπαντικά Φορτία

Οργανικό Φορτίο BOD

kg/g

2.400,00

3.000,00

mg/l

300,00

300,00

Αιωρούμενα Στερεά SS

kg/g

3.200,00

4.000,00

mg/l

400,00

400,00

Ολικό Αζωτο Ν

kg/g

600,00

750,00

mg/l

75,00

75,00

Φωσφόρος Ρ

kg/g

100,00

125,00

mg/l

12,50

12,50

Η τελική διάθεση των λυμάτων μετά την απολύμανση  γίνεται στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Ναυπάκτου σύμφωνα και με την 2630/30-8-85 Απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τον Καθορισμό χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων Δήμου Ναυπάκτου με υποθαλάσσιο αγωγό.

Τα επεξεργασμένα λύματα κατά την έξοδό τους από την ΕΕΛ (φρεάτιο εξόδου) θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (ποιότητα εκροής), σύμφωνα και με τη σχετική (1918/31-03-2003) ΑΕΠΟ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία ανανεώθηκε με τη 5166/01-07-2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ισχύει μέχρι τις 31-03-2013:

Μετά τη βιολογική επεξεργασία        Μετά τη διύλιση (μελλοντικά)

BOD5:        25 mg/l        20 mg/l

SS:        30 mg/l        25 mg/l

Nολ:        10 mg/l        10 mg/l

NH4 2 mg/l        2 mg/l

Pολ:        5 mg/l        5 mg/l

Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι μέτρησης και δειγματοληψίας θα είναι οι καθοριζόμενες στην Κοινοτική Οδηγία 91/271.

Η ιλύς μετά τη επεξεργασία θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη, με ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου (Oxygen Uptake Rate-OUR) μικρότερη από 5 gO2/kgSS*hr, ενώ μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών όχι μικρότερη από 20%.

Τα προβλεπόμενα έργα επέκτασης είναι:

 1. Ανακατασκευή μέρους της μονάδας προεπεξεργασίας (εσχάρωσης-εξάμμωσης-απολίπανσης) με την εκτέλεση των απαραίτητων δομικών εργασιών και την προσθήκη εξοπλισμού.
 2. Κατασκευή δεξαμενής επιλογής μικροοργανισμών.
 3. Αύξηση του όγκου των δεξαμενών του βιολογικού αντιδραστήρα που αποτελείται από δίδυμη διάταξη περιλαμβάνουσα δεξαμενή απονιτροποίησης, δεξαμενή αερισμού και δεξαμενή καθίζησης. Επίσης προβλέπεται η προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού.
 4. Κτίριο φυσητήρων, έργα εσωτερικής και εξωτερικής ανακυκλοφορίας.
 5. Επέκταση του κτιρίου επεξεργασίας (αφυδάτωσης) ιλύος, κατασκευή δεξαμενής ιλύος και εγκατάσταση φυγοκεντρικού διαχωριστήρα.
 6. Επέκταση του συστήματος απολύμανσης (χλωρίωσης).
 7. Επέκταση του κτιρίου διοίκησης με προσθήκη χώρου για την εγκατάσταση του κέντρου ελέγχου, καθώς και χώρων (κύριων και βοηθητικών) για το πρόσθετο προσωπικό και πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες πρόσβασης για ΑμΕΑ.
 8. Επέκταση των ηλεκτρολογικών έργων.
 9. Εγκατάσταση οργάνων on-line μετρήσεων και ελέγχων.
 10. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμών και ελέγχων για το συνολικό έργο της ΕΕΛ συνδυαζόμενο με το αντίστοιχο σύστημα των Κεντρικών Αντλιοστασίων αλλά και με σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης.

Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αφορά στην ανάθεση και την εκτέλεση των καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του έργου.

Υποέργο 3: Τεχνική Μελέτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αφορά στην αποπληρωμή της τεχνικής μελέτης (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποστηρικτικών μελετών) του έργου με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης και Συναφών Εργων Ε.Ε.Λ. Ναυπάκτου».

Η μελέτη ανατέθηκε μετά από ανοιχτό Ευρωπαϊκό διαγωνισμό με βάση της διαδικασίες του Ν. 3316/05 με Κύριο και Φορέα Υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Ναυπάκτου (ΔΕΥΑΝ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά τη σχετική Απόφαση (74/2009) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ για την ανάθεση της μελέτης και με δεδομένο ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις ή προσφυγές, υπεγράφη η σχετική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΝ και του εκπροσώπου του μελετητικού σχήματος στις 21-10-2009.

Η εκπονηθείσα μελέτη περιέχει:

ι. Την Τεχνική Μελέτη του Εργου (Υδραυλική, Η/Μ και Χ/Μ μελέτη)

ιι. Τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες

Προϋπολογισμός έργου – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

(α) Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του προς κατασκευή έργου ανέρχεται σε 4.013.600,00 € (άνευ του ΦΠΑ που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη)

Ο ΦΠΑ (23%) ανέρχεται σε 923.128,00 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός με τον ως άνω ΦΠΑ ανέρχεται σε 4.936.728,00 €

(β) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Έναρξη κατασκευής του έργου: 2011

Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών: 2013

Ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου: 2014

 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει μία σύμβαση Τεχνικής Μελέτης  , μία σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου και μία συμβάση Εργολαβιας.

Το Υποέργο 1 θα δημοπρατηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3669/08 .

Τα Υποέργα 2 και 3 θα  δημοπρατηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3316/05 (το 3 υποέργο έχει δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί).

 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο με τα τρία Υποέργα του σύμφωνα με τις περιγραφές που προηγήθηκαν στο παραπάνω εδάφιο 1 του παρόντος.

 1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 1. Προϋπολογισμός

Υποέργο 1

3.440.000,00

Υποέργο 2

282.000,00

Υποέργο 3

291.600,00

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

4.013.600,00

 1. Διάρκεια υλοποίησης

Υποέργο 1

24 μήνες

Υποέργο 2

48 μήνες

Υποέργο  3

48 μήνες

Συνολική Διάρκειας Πράξης

48 μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΎΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ2

Συνοπτική περιγραφή:

 1. Η απόφαση 16/2011 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου περί υποβολής της αίτησης την οποία συνοδεύει το παρόν ΤΔΠΠ στην ΕΥΔ-ΕΠΠΕΡΑΑ και περί ορισμού του Δήμου Ναυπάκτου ως Φορέα Υλοποίησης του έργου
 2. Η  1918/1-4-2003  Απόφαση της ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) για το έργο
 3. Η 5166/1-7-2008 Απόφαση της ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ανανέωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ως άνω ΑΕΠΟ) για το έργο
 4. Η 690/26-08-85 Απόφαση Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας  για την έγκριση του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων.
 5. Η 74/2009 απόφαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου για την ανάθεση της μελέτης της μελέτης του έργου
 6. Η 94/2009 Απόφαση περί έγκρισης της μελέτης του έργου

Το Έγγραφο με α.π. 833/09-03-2011 της ΕΔΑ-ΠΔΕ περί βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Ναυπακτίας

11 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

12 Στον Πίνακα  καταγράφονται όλα τα έγγραφα  και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν  εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίας, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας

Κύριος του έργου

Φορέας  υλοποίησης

2. Εξουσιοδοτεί τον  κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της  προγραμματικής σύμβασης.

3. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου  στην κοινή επιτροπή  παρακολούθησης του έργου το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σικώλα Χρήστο  και  αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσέλιο Σπύρο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης