Αριθ. απόφασης 185/2011-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 185/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 24 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.» και έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σταυρόπουλο οποίος πρότεινε τα εξής:

«  Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή  πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, προτείνω να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, και ειδικότερα:

Α. Επειδή πλησιάζει η θερινή περίοδος, πρέπει ο Δήμος μας να μεριμνήσει για την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας.

Ειδικότερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη:

 1. Φύλαξης και επιτήρησης  του δάσους του Κάστρου της πόλης μας  κατά τις νυκτερινές ώρες, και  προτείνω με απόφαση του Δ.Σ. να εγκριθεί η πρόσληψη  τριών   (3) ατόμων για τον σκοπό αυτό.
 2. Αποψίλωση (καθαρισμός από χόρτα κ.λ.π)  των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας και προτείνω με απόφαση του Δ.Σ. να εγκριθεί η πρόσληψη  τεσσάρων ατόμων   (4) για τον σκοπό αυτό.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)  μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους  δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, δεδομένου ότι αυτές  αφορούν πράγματι την κάλυψη  εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  αφού  θα γίνουν  για τους θερινούς και μόνο μήνες ,που είναι αυξημένες οι ανάγκες της  φύλαξης του  δάσους του Κάστρου  και η αποψίλωση των αρχαιολογικών χώρων,  για λόγους πυροπροστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση   προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας, εις Κ.Α. 70.6041.003 ποσό 88.000 ΕΥΡΩ.

Β. Για λόγους  πυροπροστασίας  πρέπει να κοπούν τα χόρτα κ.λ.π. στους κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου μας και προτείνω με απόφαση του Δ.Σ. για τον σκοπό αυτό  να εγκριθεί η πρόσληψη  δεκαέξι  (16) εργατών ΥΕ 16,  δύο (2) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ 29 και ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων  Εκσκαφέα, φορτωτή (JCB) ΔE 28, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους  δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Η  πρόσληψη  αυτή  αφορά πράγματι την κάλυψη  εποχικών αναγκών  αφού  θα γίνει για τους θερινούς και μόνο μήνες, που είναι αυξημένες οι ανάγκες του καθαρισμού των  κοινοχρήστων χώρων από χόρτα κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική   πίστωση στον υπό έγκριση   προϋπολογισμό  2011 του Δήμου μας, στον Κ.Α. 70.6041.003, ποσού 88.000 ΕΥΡΩ.

Γ. Για την ασφάλεια των λουομένων  υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη ναυαγοσωστών

για τις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου. Επίσης η ναυαγοσωστική οργάνωσή των παραλιών για την ασφάλεια των λουομένων, τους θερινούς μήνες,  σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000.(ΦΕΚ 18/Α/7-2-2000), είναι αναγκαία και για την  βράβευση των ακτών με <<Γαλάζιες Σημαίες>>  από το ομώνυμο πρόγραμμα.

Προτείνω ο Δήμος μας   να προσλάβει:

Τρείς (3) ναυαγοσώστες ΠΕ ή ΔΕ και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα, να προσλάβει:

Τρείς (3) υπεύθυνους για τα ναυαγοσωστικά εφόδια κατηγορίας ΔΕ ή και ΥΕ  με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας  μέχρι δύο μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους  δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Οι προσλήψεις  αυτές αφορούν πράγματι την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών  αφού  θα γίνουν για τους θερινούς και μόνο μήνες.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση  προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας Κ.Α. 10.6041.001, ποσού 13.700,00 ΕΥΡΩ.

Προτείνω να  ληφθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα των ανωτέρω  προσλήψεων, η αιτιολόγησή τους και οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια των συμβάσεων, σύμφωνα με όσα σας προανέφερα.»

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, και ειδικότερα:

Α.

 1. Τριών (3) ατόμων για την φύλαξη και επιτήρηση  του δάσους του Κάστρου της πόλης μας  κατά τις νυκτερινές ώρες,
 2. Τεσσάρων (4) ατόμων για την αποψίλωση (καθαρισμός από χόρτα κ.λ.π)  των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)  μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους  δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, δεδομένου ότι αυτές  αφορούν πράγματι την κάλυψη  εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  αφού  θα γίνουν  για τους θερινούς και μόνο μήνες ,που είναι αυξημένες οι ανάγκες της  φύλαξης του  δάσους του Κάστρου  και η αποψίλωση των αρχαιολογικών χώρων,  για λόγους πυροπροστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση   προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας, εις Κ.Α. 70.6041.003 ποσό 88.000 ΕΥΡΩ.

Β.

 1. Δεκαέξι  (16) εργατών ΥΕ 16
 2. Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ 29 και
 3. Ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων  Εκσκαφέα, φορτωτή (JCB) ΔE 28,

για την κοπή των χόρτων κ.λ.π. στους κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου μας

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους  δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Η  πρόσληψη  αυτή  αφορά πράγματι την κάλυψη  εποχικών αναγκών  αφού  θα γίνει για τους θερινούς και μόνο μήνες, που είναι αυξημένες οι ανάγκες του καθαρισμού των  κοινοχρήστων χώρων από χόρτα κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική   πίστωση στον υπό έγκριση   προϋπολογισμό  2011 του Δήμου μας, στον Κ.Α. 70.6041.003, ποσού 88.000 ΕΥΡΩ.

Γ.

 1. Τρείς (3) ναυαγοσώστες ΠΕ ή ΔΕ και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα, να προσλάβει:
 2. Τρείς (3) υπεύθυνους για τα ναυαγοσωστικά εφόδια κατηγορίας ΔΕ ή και ΥΕ  για την ασφάλεια των λουομένων για τις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου. Επίσης η ναυαγοσωστική οργάνωσή των παραλιών για την ασφάλεια των λουομένων, τους θερινούς μήνες,  σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000.(ΦΕΚ 18/Α/7-2-2000), είναι αναγκαία και για την  βράβευση των ακτών με «Γαλάζιες Σημαίες» από το ομώνυμο πρόγραμμα.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας  μέχρι δύο μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους  δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Οι προσλήψεις  αυτές αφορούν πράγματι την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών  αφού  θα γίνουν για τους θερινούς και μόνο μήνες.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση  προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας Κ.Α. 10.6041.001, ποσού 13.700,00 ΕΥΡΩ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης