Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 6/8/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-8-2013
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 26938

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 6-8-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε επί της ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού
2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου “ Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 5)
3. Ορισμός μέλους Οικ.Επιτροπής για παράδοση-παραλαβή κινητής και ακίνητης περιουσίας του κτιρίου Τ.Κ.Ποκίστας.
4. Έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου.
5. Απαλλαγή υπολόγου Ζωϊτάκη Ζώη.
6. Ορισμός υπολόγου Ζωϊτάκη Ζώη και έγκριση εντάλματος προπληρωμής
7. Διάθεση πιστώσεων.
8. Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής ύστερα από υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χρήσης βοσκοτόπων και επιβολή του αναλογούντος προστίμου

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης