Αριθ. απόφασης 183/2011-Καθορισμός αριθμού ατόμων κατά ειδικότητα που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΚΓ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 183/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Καθορισμός αριθμού ατόμων κατά ειδικότητα που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2011.

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αριθμού ατόμων κατά ειδικότητα που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2011» και  έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο  ο οποίος έθεσε υπόψη του ΔΣ την παρακάτω εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

«Με την 78/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου είχαμε αιτηθεί την  πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών, ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.

Ο Γ.Γ. Απ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με το αρ.πρωτ.16809/3150/14-3-2011 έγγραφό του διαβίβασε το αίτημά μας και συνηγόρησε για την έγκριση δώδεκα (12) ατόμων από τα δεκαοκτώ (18) που είχαμε ζητήσει.

Στην συνέχεια τo YΠ-ΕΣ με το αρ.πρωτ.οικ.23223/16-5-2011 έγγραφό του μας γνώρισε ότι με την αριθ.22755/12-5-2011 απόφαση της Επιτροπής  του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»(ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η απασχόληση έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών, ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.

Επειδή ο Δήμος μας, με την  αριθ.78/2011 απόφαση του Δ.Σ,  είχε  ζητήσει συνολικά έγκριση για πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών, ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, και εγκρίθηκαν μόνο έξι  (6) άτομα, πρέπει το Δημοτικό μας Συμβούλιο, να αποφασίσει για το αριθμό και τις ειδικότητες  των ατόμων που θα προσληφθούν.

Ύστερα από τα ανωτέρω, εισηγούμαι όπως καθορίσετε τον αριθμό και τις ειδικότητες  των ατόμων που θα προσληφθούν και  εγκρίνετε την  πρόσληψη του κατωτέρω εποχικού προσωπικού, ως εξής:

1.Εναν (1) Τεχνίτη Υδραυλικό, ΙΔΟΧ με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες

2.Δύο  (2) Χειριστές Μηχανημάτων έργων ΔΕ 28  και ειδικότερα :

α)Εναν (1) Χειριστή Μηχανημάτων έργων ΔΕ 28   Εκσκαφέα, φορτωτή, ΙΔΟΧ με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες, και

β) Εναν (1) Χειριστή Μηχανημάτων έργων ΔΕ 28,Εκσκαφέα, φορτωτή, καλαθοφόρου, ΙΔΟΧ  με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες.

3.Τρείς  (3) Οδηγούς αυτοκινήτου, φορτηγού ΔΕ 29, ΙΔΟΧ με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες.

Σύνολο έξι (6) άτομα.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού ,έχουν  προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον υπό έγκριση  προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας, για τις ανωτέρω περιπτώσεις 1, 2 και 3 αντιστοίχως :στον  Κ.Α. 25.6041.001 ποσό 14.500,00 ΕΥΡΩ, στον Κ.Α. 30.6041.001 ποσό 98.000 ΕΥΡΩ και στον Κ.Α. 70.6041.003 ποσό 88.000 ΕΥΡΩ.»

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας δήλωσε ότι ψηφίζει κατά, ενώ ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης απείχε της ψηφοφορίας γιατί ήταν εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  πρόσληψη του κατωτέρω εποχικού προσωπικού, ως εξής:

1.Εναν (1) Τεχνίτη Υδραυλικό, ΙΔΟΧ με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες

2.Δύο  (2) Χειριστές Μηχανημάτων έργων ΔΕ 28  και ειδικότερα :

α)Έναν (1) Χειριστή Μηχανημάτων έργων ΔΕ 28 Εκσκαφέα, φορτωτή, ΙΔΟΧ με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες, και

β) Έναν (1) Χειριστή Μηχανημάτων έργων ΔΕ 28, Εκσκαφέα, φορτωτή, καλαθοφόρου, ΙΔΟΧ  με διάρκεια σύμβασης   οκτώ (8) μήνες.

3.Τρείς (3) Οδηγούς αυτοκινήτου, φορτηγού ΔΕ 29, ΙΔΟΧ με διάρκεια σύμβασης  οκτώ (8) μήνες.

Σύνολο έξι (6) άτομα.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού ,έχουν  προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον υπό έγκριση  προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας, για τις ανωτέρω περιπτώσεις 1, 2 και 3 αντιστοίχως: στον  Κ.Α. 25.6041.001 ποσό 14.500,00 ΕΥΡΩ, στον Κ.Α. 30.6041.001 ποσό 98.000 ΕΥΡΩ και στον Κ.Α. 70.6041.003 ποσό 88.000 ΕΥΡΩ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης