Αριθ. απόφασης 182/2011-Ορισμός επιτροπής εξέτασης αιτημάτων εργοληπτών για οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο Ναυπακτίας (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας δήμου)

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΚΓ-Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 182/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός επιτροπής εξέτασης αιτημάτων εργοληπτών για οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο  Ναυπακτίας (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας δήμου)

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε  οριστικά κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός επιτροπής εξέτασης αιτημάτων εργοληπτών για οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο  Ναυπακτίας.» και έδωσε  το λόγο  στο Αντιδήμαρχο κ. Γούλα ο οποίος έθεσε υπόψη του  δημ. συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση  της Δ/νσης  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια οχλήσεων εργολάβων δημοσίων έργων &μελετητών, αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό των πρώην δήμων, με ή χωρίς συμφωνητικά , προτείνουμε να οριστεί επιτροπή με σκοπό , να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα, ποσοτικά και ποιοτικά , των απαιτήσεων αυτών.

Τα παραπάνω στοιχεία (πόρισμα της εν λόγο επιτροπής) θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και στους κ.κ Δήμαρχο-Αντιδήμαρχο-Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Η επιτροπή προτείνεται να είναι τριμελής με πρόεδρο άτομο εκτός Τεχνικής Υπηρεσίας (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου ) και αναπληρωτή αυτού, τα υπόλοιπα μέλη προτείνεται να ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ/ντή  της Τεχνικής Υπηρεσίας.».

Στη συνέχεια  ο κ. Γούλας   ενημέρωσε αναλυτικά το Δημοτικό συμβούλιο για τους λόγους  που προτείνεται ο ορισμός της επιτροπής αυτής  και πρότεινε  ω  εκπρόσωπο  των αιρετών το  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καρκατσούλη με αναπληρωτή του  από την αντιπολίτευση.

Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Παπαθανάσης, Κοτσανάς και Καρακώστας  οι οποίοι τοποθετήθηκαν  επί του θέματος. Ο κ. Παπαθανάσης  ότι είναι αντίθετος  στην  συγκρότηση επιτροπής και έχει  απόλυτη   εμπιστοσύνη  στην τεχνική υπηρεσία  του Δήμου. Ο κ. Κοτσανάς   είπε ότι  είναι  αντίθετος  στην πρόταση , επισήμανε δε ότι  υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες  που διέπουν  θα θέματα αυτά και   την εργασία αυτή  πρέπει να την κάνει η τεχνική  υπηρεσία του Δήμου . Την ίδια  άποψη εξέφρασε  και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Καρακώστας ο οποίος είπε ότι είναι αντίθετος στην σύσταση της επιτροπής , γιατί δεν υπάρχει νομικό κενό που να δικαιολογεί τη σύστασή της. Επίσης τοποθετήθηκαν επί του θέματος  και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Κούκουνας , Νούλας, και Σικώλας . Τέλος ο κ. Δήμαρχος  τάχθηκε  υπέρ του ορισμού της επιτροπής  που έχει ως  σκοπό  το συμφέρον του Δήμου.

Επειδή  η αντιπολίτευση δεν πρότεινε    αναπληρωτή  του κ. Κρκατσούλη ένα από  τα μέλη  της  ο κ. Γούλας  πρότεινε  τον δημ σύμβουλο κ. Σικώλα.

.Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία  την πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας  όπως συμπληρώθηκε  με την πρόταση του κ. Γούλα .Υπέρ  της πρότασης   ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κΣταυρόπουλος,Τσέλιος,Δούρος,Γούλας,Χαλαζιάς,Ζιαμπάρα,Καραλάης,Βίτσας,Εγγλέζος,Αγγελοπούλου, Σαλαμούρας Καρκατσούλης, Σικώλας, Παναγόπουλος, Κονίδας και ο πρόεδρος του  Δημ. Συμβουλίου κ. Πατούχας ενώ κατά ψήφισαν οι δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Παπαθανάσης, Κούκουνας, Νούλας, Καρναχωρίτης , Τσουκαλάς, Κουτσοσπύρου  , Κοτσανάς, Κεχαγιάς  και Καρακώστας.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη σύσταση   τριμελούς  επιτροπής  με σκοπό την εξέταση αιτημάτων εργολάβων  και μελετητών  όσον αφορά την αποτύπωση της  πραγματικής εικόνας ,ποσοτικά και ποιοτικά, των  απαιτήσεών των από το Δήμο Ναυπακτίας.

2. Ορίζει ως πρόεδρο της παραπάνω επιτροπής το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καρκατσούλη Δημήτριο  με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σικώλα Χρήστο και ως μέλη  αυτής δύο  υπαλλήλους , οι οποίοι  θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ/ντή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .-

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης