Αριθ. απόφασης 181/2011-Καθαρισμός περαστικών μονοπατιών στην τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας με εθελοντική εργασία

ΑΔΑ: 4Α37ΩΚΓ-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 181/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Καθαρισμός περαστικών μονοπατιών στην τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας με εθελοντική εργασία.

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθαρισμός περαστικών μονοπατιών στην τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας με εθελοντική εργασία.» και έθεσε υπόψη του ΔΣ την παρακάτω εισήγηση:

«Σχετ: Το αρ.πρ 36/4-5-2011 υπηρεσιακό σημείωμα τοπικής κοινότητας Άνω Χώρας.

Σε συνέχεια του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος σας διαβιβάζουμε την αρ.1/2011 τεχνική περιγραφή του έργου, καθαρισμό περιαστικών μονοπατιών στην Άνω χώρα Ναυπακτίας και θα πρέπει το Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την εκτέλεση του έργου η οποία θα γίνει με εθελοντική προσφορά κατοίκων της περιοχής ώστε να διαβιβαστεί στην συνέχεια αίτημα άδειας παρέμβασης στο δασαρχείο Ναυπάκτου.»

Tο λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ Καρέλης ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό .

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 1/2011 τεχνική περιγραφή του έργου «Καθαρισμός περιαστικών μονοπατιών στη τοπική κοινότητα Άνω Χώρα Ναυπακτίας»

2. Το παραπάνω έργο να εκτελεστεί με εθελοντική προσφορά των κατοίκων της περιοχής

3. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο δασαρχείο Ναυπάκτου για τη χορήγηση της σχετικής άδειας

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης