Αριθ. απόφασης 178/2011-Χρήση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ Καταφυγίου οικισμός Γολεμίου

ΑΔΑ: 4Α36ΩΚΓ-Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 178/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Χρήση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ Καταφυγίου οικισμός Γολεμίου

Στη Ναύπακτο σήμερα 24 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16251/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Κοτρωνιάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Οι Δ.Σ κ. Κεχαγιάς και Καρναχωρίτης αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   έδωσε το λόγο στον Δ.Σ κ. Παπαθανάση ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ την   από 23-5-201 επιστολή του εκπολιτιστικού-   εξωραϊστικού συλλόγου Γολεμιωτών της τοπικής κοινότητας    Καταφυγίου της Δημοτικής  ενότητας Αποδοτίας του Δήμου  Ναυπακτίας «Η Αναγέννηση» και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το αίτημα του συλλόγου  για την παραχώρηση  στο  σύλλογο  της χρήσης  του πρώην Δημοτικού σχολείου  Γολεμίου .

Τέλος , αφού διευκρινίστηκε  ότι  η επιστολή  κατατέθηκε στο Δήμο όταν είχε διανεμηθεί η  ημερήσια διάταξη ,προτάθηκε η αναβολή του παραπάνω θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ . Υπέρ της   προτάσεως της αναβολής ψήφισαν  οι δημ. Σύμβουλοι  κ.κ Σταυρόπουλος, Τσέλιος, Δούρος, Γούλας, Χαλαζιάς, Ζιαμπάρα, Βίτσας, Εγγλέζος, Αγγελοπούλου, Σαλαμούρας Καρκατσούλης, Σικώλας, Παναγόπουλος, Κονίδας, Καρακώστας, Κεχαγιάς και ο πρόεδρος του  Δημ. Συμβουλίου κ. Πατούχας,. Κατά ψήφισαν οι δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Παπαθανάσης, Κούκουνας, Νούλας, Καρναχωρίτης , Τσουκαλάς, Κουτσοσπύρου  και Καραλής ,   ενώ ο δημ. Σύμβουλος κ. Κοτσανάς   ψήφισε «Λευκό».

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναβάλει τη συζήτηση του παραπάνω θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  24/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης