ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 23/08/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21 -8-2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28980

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 23-8-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση ή μη των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του ΚΕΠ Αντιρρίου.

Η πρόσκληση και η συνεδρίαση έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης μίσθωσης κτιρίου για την μεταστέγαση του ΚΕΠ Αντιρρίου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης