Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 27/8/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 23 -08-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29234

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 27-8 -2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για τροποποίηση της αρ.376/2012 τοπικής κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.
2. Xoρήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ» ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος( ζεστής & κρύας κουζίνας) ΄΄ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ΄΄, Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών ΄΄ΚΑΦΕΝΕΙΟ΄΄ στον Πόρο Τ.Κ. Ριγανίου Δήμου Ναυπακτίας στην κα CHIRITA NIKOLETA του Constantin.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης