Αναβολή συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-9-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΓ-ΚΙ7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης
τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ναυπακτίας
του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013

ΠΕΡΙ:. Αναβολή συνεδρίασης της επιτροπής.

Στη Ναύπακτο σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ.33108/13-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Τσουκαλάς Κων/νος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2. Καρκατσούλης Δημήτριος
3. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα
4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας
5. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Μπουλές Ιωάννης ,Πρόεδρος Επιτροπής
2. Πατούχας Παντελής

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης και ο Πρ/νος του ΤΥΠΟ Μηνόπουλος Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010- και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή της συνεδρίασης για την 19-9-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Aντιπρόεδρος

Υπογραφή

Ο γραμματέας

Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος 18-9-2013

Ο Προϊστάμενος ΤΥΠΟ

Μηνόπουλος Αθανάσιος