Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 2/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθ..
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19 – 9-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 33826

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΚΟΙΝ.: 1.κ.κ.Αντιδημάρχους
2.κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε, την 2-10-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
2. Συζήτηση για θέματα σχολικής στέγης του Δήμου μας.
3. Συζήτηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Ναυπάκτου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 3-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 τουΝ.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γιάννης Μπουλές