Αριθ. Απόφασης 267/2011-Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων έτους 2011

ΑΔΑ: 4Α58ΩΚΓ-ΖΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 267/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων έτους 2011.

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά σε ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων έτους 2011» και έθεσε υπόψη των μελών του Δ Σ την παρακάτω εισήγηση  του  γραφείου Κοινωνικής πρόνοιας  του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Από 1/1/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.1α του ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εντάσσονται στους διευρυμένους δήμους οι αρμοδιότητες που αποτελούν το σύνολο του τομέα παροχής Προνοιακών Επιδομάτων.

«Τα προνοιακά επιδόματα καταβάλλονται κάθε δίμηνο με ταχυδρομικές επιταγές και η πληρωμή τους γίνεται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ 321/69 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» με ορισμό υπολόγου για την πληρωμή των εν λόγω επιδομάτων. Μέχρι προ τίνος η διαδικασία της πληρωμής γινόταν με τον ορισμό υπολόγων κάθε δίμηνο, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά, η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων, παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, υπολόγων των μονίμων εν ενεργεία υπαλλήλων του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ναυπακτίας, για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους ως εξής:

Α)την Αγγελική Ρήγα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1/Α΄υπόλογο για τα προγράμματα:1)Αιματολογικών Νοσημάτων,2)Απροστάτευτων Παιδιών,3)Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης,4)Εγκεφαλικής Παράλυσης,5)Κίνησης,6)Παραπληγικών/Τετραπληγικών, 7)Παρ/κών-Τετρ/κών Δημοσίου, 8)Τυφλότητας, 9)Κωφαλάλων και 10)Μητρότητας, μέχρι 31/12/2011.

Β) τη Βασιλική Μίχου υπάλληλο του κλάδου ΤΕ/Γ, υπόλογο για το Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας, ομοίως μέχρι 31/12/2011».

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια πρότεινε να εγκριθεί η εισήγηση της υπηρεσίας.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογους για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων  τους μόνιμους εν ενεργεία υπαλλήλους του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ναυπακτίας, για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους  2011   ως  εξής:

Α)την Αγγελική Ρήγα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1/Α΄υπόλογο για τα προγράμματα:1)Αιματολογικών Νοσημάτων,2)Απροστάτευτων Παιδιών,3)Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης,4)Εγκεφαλικής Παράλυσης,5)Κίνησης,6)Παραπληγικών/Τετραπληγικών, 7)Παρ/κών-Τετρ/κών Δημοσίου, 8)Τυφλότητας, 9)Κωφαλάλων και 10)Μητρότητας, μέχρι 31/12/2011.

Β) τη Βασιλική Μίχου υπάλληλο του κλάδουΤΕ/Γ, υπόλογο για το Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας, ομοίως μέχρι 31/12/2011.     .

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης