Αριθ. Απόφασης 264/2011-Κατανομή ποσού 8.976 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

ΑΔΑ: 4Α58ΩΚΓ-5ΒΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 264/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Κατανομή ποσού 8.976 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά σε ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατανομή ποσού 8.976 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος» και έθεσε υπόψη την υπ’ αριθμ 13/2011 απόφαση της ΔΕΠ σύμφωνα με την οποία κατανέμεται  το ποσό 8.976,00 Ευρώ στο Δήμο μας,  αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά το διάστημα από Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2011.

Συνεχίζοντας η πρόεδρος της Δ.Ε.Π., αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο Αριθ. Πρωτ: 1891/2010 έγγραφό της) απασχολεί δέκα έξι (16) άτομα εθελοντές σχολικούς τροχονόμους για το σχολικό έτος  2010-2011, ως εξής:

 1. 1ο Δ.Σ. Δάφνης : δύο (2) άτομα.
 2. 1ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα.
 3. Δ.Σ. Λυγιά: ένα (1) άτομο.
 4. 2ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα
 5. 3ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα
 6. 5ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα
 7. 6ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: ένα (1) άτομο
 8. Δ.Σ. Ξηροπηγάδου: δύο (2) άτομα.
 9. Νηπ/γείο Ξηροπηγάδου: ένα (1) άτομο.
 10. Δ.Σ. Αντιρρίου: (1) άτομο.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για κάθε Σχολικό Τροχονόμο αντιστοιχεί το ποσόν των 561,00 ΕΥΡΩ.»

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή ποσού 8.976,00 ΕΥΡΩ το οποίο αποτελεί έσοδο του λογαριασμού που τηρείται στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών» αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά το διάστημα από Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2011, όπως παρακάτω, με βάση  την εισήγηση της προέδρου της Δ.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία για κάθε Σχολικό Τροχονόμο αντιστοιχεί το ποσόν των 561,00 ΕΥΡΩ

 1. 1ο Δ.Σ. Δάφνης : δύο (2) άτομα,  δηλ. 1.122,00 ΕΥΡΩ
 2. 1ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα, δηλ. 1.122,00 ΕΥΡΩ
 3. Δ.Σ. Λυγιά: ένα (1) άτομο, δηλ. 561,00 ΕΥΡΩ
 4. 2ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα, δηλ. 1.122,00 ΕΥΡΩ.
 5. 3ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα, δηλ. 1.122,00 ΕΥΡΩ
 6. 5ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: δύο (2) άτομα, δηλ. 1.122,00 ΕΥΡΩ

7.    6ο Δ.Σ. Ναυπάκτου: ένα (1) άτομο, δηλ. 561,00  ΕΥΡΩ

8     Δ.Σ. Ξηροπηγάδου: δύο (2) άτομα., δηλ. 1.122,00 ΕΥΡΩ

9     Νηπ/γείο Ξηροπηγάδου: ένα (1) άτομο, δηλ. 561,00 ΕΥΡΩ

10   Δ.Σ. Αντιρρίου: ένα (1) άτομο, δηλ. 561,00 ΕΥΡΩ.    .

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης