ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΖΑΡΙΑ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
διεύθυνση:Τέρμα Κοζώνη,τκ 30300
τηλέφωνο: 26340.20028
φαξ: 26340.21933
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημήτριος

Ναύπακτος: 26/9/2013
Αριθμ.Πρωτ.:34924

Προς: 1. κ. Μπίμπα Σπυρίδων
2. κ. Σακκούλη Χρήστο
3. κ. Σίνη Γεώργιο
4. κ.Τρουμπούκης Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.
5. κ. Ντάλλα Νεκτάριο
6. Κάθε Ενδιαφερόμενο
Κοινοποίηση: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ –ΕΡΜΗΣ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΕΤ: Η Αριθμ.Πρωτ. 32376/ 10-9-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι κανείς από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που προσδιόριζε η πρόσκληση αυτή

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προσκαλεί εκ νέου:

Κάθε ενδιαφερόμενο που:

A) Διαθέτει Άδεια ΣΤ΄, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ. 141Α΄& ισχύει, ΚΑΙ
B) Είναι Εμπειροτέχνης εγγεγραμμένος στα Νομαρχιακά Μητρώα για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Να υποβάλλει κλειστή προσφορά μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013, από ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) για την εργασία «Ηλεκτροφωτισμός εγκαταστάσεων εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου» που διοργανώνεται από τον Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 376/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από 26 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2013 στο Δημόσιο κτήμα Β.Κ. 283, που βρίσκεται ανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του «Γριμπόβου», σύμφωνα με το σχέδιο του Δήμου.
Η προσφορά ενός εκάστου θα συνοδεύεται από:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ηλεκτροδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Βεβαίωση επιμελητηρίου ότι ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου.
3. Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 500,00€
7. Προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

Αρχική τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος ηλεκτροδότησης 410 περίπου παραπηγμάτων, 20 περιπτέρων τοπικών προϊόντων και 3 καντινών – ψησταριών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάροδος Κοζώνη.

Ο Δήμαρχος
Μπουλές Ιωάννης